Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 d’abril de 2021, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la finalització de l’autovia A-7 amb les inversions necessàries de l’Estat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 7.775, BOCV número 37)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la xarxa d’itineraris no motoritzats de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 13.420, BOCV número 67)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el dret a l’habitatge, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.258, amb correcció d’errades RE número 14.358, BOCV número 68) 

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre suport al sector del transport regular d’ús especial i discrecional de viatgers per carretera, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.851, BOCV número 90)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre desinfecció del transport públic i interurbà mitjançant llum UV-C, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 29.977, BOCV número 140)

7.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del Sr. Juan Carlos Fulgencio, coordinador de rodalies a la Comunitat Valenciana, per a retre compte de la situació de la xarxa de rodalies a la Comunitat Valenciana i els projectes d'inversió a la xarxa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 24.553)

8.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del Sr. Juan Carlos Fulgencio Tejedor, coordinador d’Adif i Renfe a la Comunitat Valenciana, per a retre compte de les reiterades cancel·lacions de freqüències en el nucli de rodalies de València i explicar el desenvolupament del Pla de Rodalies, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 31.044)

9.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del Sr. Alberto Aznar Traval, director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per a retre compte de l'Informe de Fiscalització de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl Exercici 2019 realitzat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 32.063, amb correcció d’errades RE número 32.103)

Palau de les Corts Valencianes
València, 30 de març de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria