Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 18 de maig de 2022, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Jurament o promesa de la diputada il·lustre senyora Xelo Angulo Luna.

2.    Debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda sobre l'informe de fiscalització del compte general de la Generalitat exercici 2020 (RE número 48.559) i els informes que formen part del compte general (RE números 40.313, 42.277, 42.280, 44.079, 44.284, 44.633, 47.537, 48.031, 48.291, 48.466, 48.556, 48.557 i 48.558) (BOCV 243)

3.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, d’ordenació de l’exercici de les professions de l’esport a la Comunitat Valenciana (RE número 36.896, BOCV 172). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 53.033, BOCV 239)

4.    Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell en relació a la proposició de llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible amb la qual es pretén crear una taxa turística, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.373, BOCV 249)

5.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat sobre la política general del Consell en matèria de costes, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 53.550, BOCV 241)

6.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell en matèria de reindustrialització de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 53.802, BOCV 246)

7.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general en matèria sanitària i en concret la situació sanitària dels pacients crònics, oncològics i amb cardiopaties durant la covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 53.850, BOCV 246)

8.    Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la protección de productes autòctons, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 54.337, BOCV 249)

9.    Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política general del Consell en matèria d’hisenda, que formula el diputat Rubén Ibáñez Bordonau, del Grup Parlamentari Popular (RE número 49.395, BOCV 220)

10.    Interpel·lació al conseller d’Educació, Cultura i Esport sobre la política general del Consell en matèria de defensa dels nostres senyals d'identitat, la nostra llengua i el que s'estableix en el nostre Estatut d'Autonomia, que formula la diputada Beatriz Gascó Enríquez, del Grup Parlamentari Popular (RE número 49.496, BOCV 222)

11.    Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en matèria de contractacions d'emergència durant la pandèmia provocada per la covid-19, que formulen les diputades Yaneth Giraldo Jiménez i Ruth Merino Peña i el diputat Tony Woodward Poch, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 53.849, BOCV 244)

12.    Interpel·lació al conseller d'Educació, Cultura i Esport sobre la política general del Consell en relació amb els programes experimentals regulats en l'article 8 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, que formula la diputada María de los Llanos Massó Linares, del Grup Parlamentari Vox Comunitat Valenciana (RE número 53.865, BOCV 244)

13.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

14.    Preguntes 1.170 (BOCV 222), 1.502 (BOCV 244), 1.158 (BOCV 222), 1.494 (BOCV 240), 1.472 (BOCV 239), 1.338 (BOCV 226), 1.527, 1.532 (BOCV 247), 1.547, 1.550 (BOCV 249), 1.386, 1.387 (BOCV 228), 1.335 (BOCV 226), 1.534 (BOCV 249), 1.155 (BOCV 222), 1.543 (BOCV 249), 1.509 (BOCV 244).

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de maig de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria