Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 9 de novembre de 2022, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:
1.    Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori sobre la Proposició de llei de residus i sòls contaminants per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana (abans Proposició de llei per a la prevenció de residus, transició ecològica i foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana) (RE número 29.406) (BOCV 275). 
2.    Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Educació i Cultura sobre la Proposició de llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna (RE número. 34.131) (BOCV 277).
3.    Debat de totalitat de la proposta de reforma de l’article 130 del Reglament de Les Corts Valencianes. Esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada pels grups parlamentaris Socialista i Unides Podem (RE número 60.210, BOCV 277).
4.    Validació o derogació del Decret llei 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes complementàries per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del pla «Vega renhace» per l’emergència climàtica i la necessitat d’urgent reactivació econòmica (DOGV 9450).
5.    Validació o derogació del Decret llei 14/2022, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d'altres figures tributàries a l'impacte de la inflació (DOGV 9458). 
6.    Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de reintegrament de subvencions a les empreses investigades en el marc de procediments per frau de subvencions, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 56.314, BOCV 259). 
7.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre la política general del Consell en matèria de contractacions d'emergència durant la pandèmia provocada per la covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 57.099, BOCV 266). 
8.    Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la construcció d’habitatge públic, presentada por el Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 56.336, BOCV 259). 
9.    Interpel·lació al vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la política general del Consell en la promoció directa d'habitatges públics de lloguer i a través de la col·laboració públicoprivada, que formula el diputat Alfredo Castelló Sáez, del Grup Parlamentari Popular (RE número 50.811, BOCV 226).
10.    Interpel·lació al conseller de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la situació general de la sanitat a la Comunitat Valenciana, i en concret sobre les mesures per a atraure i retindre al personal sanitari, que formulen el diputat Fernando Llopis Pascual i la diputada Yaneth Giraldo Jiménez, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 61.622, BOCV 280).
11.    Interpel·lació a la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital sobre la política general en relació amb els drets lingüístics en el sistema públic universitari de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat José María Llanos Pitarch, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 51.793, BOCV 235)
12.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
13.    Preguntes número 1183 (BOCV 222), 1314 (BOCV 224), 1715 (BOCV 279), 1585 (BOCV 255), 1674 (BOCV 274), 1749 (BOCV 286), 1479 (BOCV 240), 1345 (BOCV 226), 1743 (BOCV 286), 1744 (BOCV 286), 1689 (BOCV 274), 1751 (BOCV 286), 1698 (BOCV 278), 1568 (BOCV 253). 

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de novembre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria