Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 23 de novembre de 2022, a les 10.00h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

 1. Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a informar sobre les línies generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 62.951) 
 Acumulada a 
 Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a explicar i informar sobre les noves mesures i objectius que es marcaran des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número. 62.882) 
 Acumulada a 
 Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a explicar i informar sobre les noves mesures i objectius que es marcaran des de la Conselleria, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número. 62.883) 
 Acumulada a 
 Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a informar sobre la política general que durà a terme en l'àmbit de les seues competències fins al final de legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número. 62.891) 
 Acumulada a 
 Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a informar de les línies generals a desenvolupar des de la seua Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 63.112) 

 2. Validació o derogació del Decret llei 15/2022, d’11 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i subvencions. (RE número 63.180, DOGV 9469).

 3. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda sobre la Proposició de llei de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 53.581, BOCV 291).

 4. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana (RE número 54.135, BOCV 291).

 5. Presa en consideració de la Proposició de llei d’habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem. (RE número 61.744, BOCV 283). Criteri del Consell (RE número 62.795, BOCV 289). 

 6. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre sol·licitar al Govern d'Espanya la no revisió del delicte de sedició, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 63.079, BOCV 291).

 7. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre el servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 61.623, BOCV 281).

 8. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre sobirania energètica, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 59.650, amb correcció d’errades RE núm. 59.797, BOCV 274).

 9. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la conversió de la Sareb en un instrument per garantir el dret a l’habitatge i la nova forma de gestió dels habitatges de la Sareb al País Valencià, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE núm. 58.150, BOCV 274).

 10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

 11. Preguntes número 1538 (BOCV 249), 1787 (BOCV 291), 1788 (BOCV 291), 1667 (BOCV 274), 1791 (BOCV 291), 1752 (BOCV 286), 1782 (BOCV 291), 1784 (BOCV 291), 1747 (BOCV 286), 1785 (BOCV 291), 1786 (BOCV 291), 1789 (BOCV 291), 1639 (BOCV 262).

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 de novembre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

 

Galeria