Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 25 de gener de 2023, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Jurament o promesa del diputat il·lustre senyor Fernando Mulas Delgado.

2.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

3.    Validació o derogació del Decret llei 18/2022, de 30 de desembre, del Consell, d’adopció de mesures urgents de suport als/les usuaris i usuàries i operadors/es portuaris/es en l’àmbit dels ports de titularitat de la Generalitat Valenciana, amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 (RE núm. 67.470, DOGV núm. 9502).

4.    Validació o derogació del Decret llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es redueix temporalment l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat, s’adopten mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l’impacte de la inflació i es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la finalitat de col·laborar en la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana (RE núm. 67.471, DOGV núm. 9502).

5.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic (RE número 59.282, BOCV 273). Esmenes a la totalitat presentades pels grups parlamentaris Popular (RE número 63.894, BOCV 297), Vox Comunidad Valenciana (RE número 63.902, BOCV 297) i Ciudadanos (RE número 63.920, BOCV 297).

6.    Validació o derogació del Decret llei 1/2023, de 13 de gener, del Consell, de modificació  de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a la creació del fons estratègic municipal, de prevenció d’incendis i gestió forestal (RE núm. 67.807, DOGV núm. 9512).

7.    Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en matèria d’extinció d’incendis i gestió en situació en situacions d’emergència, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 62.208, amb reformulació RE núm. 62.528, BOCV 289).

8.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general en matèria d’inspecció tècnica de vehicles, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 57.371, BOCV 269).

9.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Educació, Cultura i Esport sobre la política general del Consell en relació a l'adoctrinament als centres educatius de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 62.537, BOCV 289).

10.    Preguntes número 1430 (BOCV 235), 1734 (BOCV 280), 1765 (BOCV 289), 1292 (BOCV 222), 1790 (BOCV 291), 1500 (BOCV 244), 1631 (BOCV 262), 1746 (BOCV 286), 1757 (BOCV 289), 1748 (BOCV 286), 1763 (BOCV 289), 1804 (BOCV 306).

11.    Interpel·lació al conseller de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general de Consell en la nova organització dels centres d'informació i coordinació d'urgències (CICU), dins de l'estructura i organització del servei d'emergències sanitàries, que formula el diputat José Juan Zaplana López, del Grup Parlamentari Popular (RE número 49.569, BOCV 222).

12.    Interpel·lació al conseller de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general en sanitat i en concret sobre els plans a curt, mitjà i llarg termini per solucionar els problemes en atenció primària, que formula el diputat Fernando Llopis Pascual, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 67.432, BOCV 306).

13.    Interpel·lació al conseller de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general del Consell en matèria de gestió de llistes d'espera en sanitat, que formula la diptada Ana Vega Campos, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 59.598, BOCV 273).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 de gener de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria