Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Fin
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 29 de març de 2023, a les 10.00h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Jurament o promesa del diputat il·lustre senyor Juan Luis Baixauli Mateu.

2.    Presa de coneixement del Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2021 (BOCV 319).

3.    Debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda sobre l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat exercici 2021 (RE número 67.458) i els informes que formen part del Compte General (RE números 61.140, 61.753, 63.301, 63.302, 63.726, 63.936, 66.614, 66.769, 67.172, 67.241, 67.263, 67.378, 67.409 i 67.456) (BOCV 317).

4.    Validació o derogació del Decret llei 3/2023, de 17 de febrer, del Consell, pel qual s’adopten mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat i emergència residencial en la Comunitat Valenciana agreujades per la guerra d’Ucraïna, i per a evitar abusos en l’àmbit immobiliari (RE núm. 69.872, DOGV 9542, amb correcció d’errades RE núm. 70.546, DOGV 9554).

5.    Validació o derogació del Decret llei 4/2023, de 10 de març Consell de modificació del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana (RE núm. 70.526, DOGV 9553).

6.    Validació o derogació del Decret llei 5/2023, de 16 de març, del Consell, d’aprovació de les mesures necessàries per a la concessió d’ajudes destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual en matèria de producció d’obres cinematogràfiques i obres audiovisuals en territori valencià (RE núm. 70.596, DOGV 9557).

7.    Debat i votació del dictamen de la Comissió especial d'estudi sobre Discapacitat/Diversitat Funcional (BOCV 319). Vot particular presentat pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 70.319, BOCV 319).

8.    Debat del totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies (RE número 68.111, BOCV 307). Esmena a la totalitat presentada pels grups parlamentaris Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 68.864, BOCV 317), Ciudadanos (RE núm. 69.901, BOCV 317) i Popular (RE núm. 69.937, BOCV 317).

9.    Presa en consideració de la Proposició de proposició de llei davant el Congrés dels Diputats de modificació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, presentada pels grups parlamentaris Compromís i Unides Podem (RE número 68.248, amb correcció d’errades RE número 68.385, BOCV 309). 

10.    Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 68.396, BOCV 309) i, si escau, votació de la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei.

11.    Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 68.397, BOCV 309) i, si escau, votació de la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei. 

12.    Elecció de la Presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

13.    Debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única, de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 68.396, BOCV 309).

14.    Debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única, de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 68.397, BOCV 309).

15.    Proposta de creació d’una comissió especial d’investigació sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals a canvi de l’adjudicació de projectes urbanístics i contractes públics, investigats en el cas Assut, així com el possible finançament irregular del PSPV, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 67.699, BOCV 309).

16.    Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transport sobre la Proposició de llei d'habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 61.744) (BOCV 320).

17.    Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana (RE número 61.904) (BOCV 320).

18.    Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, integral de mesures contra el despoblament a la Comunitat Valenciana (RE número 67.787) (BOCV 320).

Palau de Les Corts Valencianes
València, 21 de març de 2023

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria