Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDENCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 29 de novembre de 2023, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Validació o derogació del Decret llei 12/2023, de 10 de novembre, del Consell, de derogació de la Llei 7/2022, de 16 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible (RE número 4.300, DOGV 9724) (BOCV 27). 

2. Presa en consideració de la Proposició de llei de mesures relatives al cànon de sanejament amb el fi de pal·liar els efectes de la inflació en les famílies valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 1.535, amb correcció d’errades RE número 1.569, BOCV 12). Criteri del Consell (RE número 3.077, BOCV 25).

3. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 1.910, BOCV 15). 

4. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 1.911, BOCV 15). 

5. Proposta de creació d'una comissió permanent no legislativa sobre polítiques integrals de discapacitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 720, BOCV 9).

6. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general del Consell en matèria de política lingüística, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 3.568, BOCV 23).

7. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Justícia i Interior sobre la política general de la Conselleria de Justícia i Interior respecte del model de les Oficines de denúncies i assistència a les víctimes de violència de gènere i masclista, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 3.576, amb correcció d’errades RE número 3.586, BOCV 23).

8. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9. Preguntes 89 (BOCV 22), 116 (BOCV 27), 104 (BOCV 24), 6, 10 (BOCV 11), 113 (BOCV 27), 39 (BOCV 13), 77 (BOCV 18), 107 (BOCV 25), 99 (BOCV 23), 100 (BOCV 24), 29 (BOCV 13).

10. Interpel·lació al conseller d’Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general del Consell en la construcció de centres educatius, que formula el diputat Gerard Fullana Martínez, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.472, BOCV 27).

11. Interpel·lació a la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública sobre la política general de la Conselleria en matèria de prevenció i lluita contra la ludopatia, en especial, entre els més joves, que formulen els diputats José Muñoz Lladró i Arcadi España García, del Grup Parlamentari Socialista (RE número 4.464, BOCV 27).

Palau de Les Corts Valencianes

Llanos Massó Linares

President
 

Galeria