Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 16 d’octubre, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general del Consell pel que fa a les actuacions dels tancaments de platges del litoral valencià, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 5.884, BOCV 27)

2. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Educació, Cultura i Esport sobre la valoració de la implantació de la política lingüística posada en marxa des d’aquesta direcció general i el full de ruta que es durà a terme en aquest àmbit durant els pròxims quatre anys, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 5.839, BOCV 27)

3. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica sobre la política general del Consell en matèria d’aplicació de la Llei de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, en tots els termes, sense excepció dels espanyols caiguts en ambdós bàndols de la contesa durant la guerra civil, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 5.758, BOCV 27)

4. Presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es deroga la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 1.820, BOCV 13). Sense criteri del Consell.

5. Preguntes 26 (BOCV 24), 6, 9 (BOCV 22), 67, 68, 91, 48, 85, 89 (BOCV 27)

6. Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general de la conselleria sobre VAERSA, que formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari Popular (RE número 1.689, BOCV 14)

7. Interpel·lació al Consell sobre la política general que adoptarà després de la modificació del RD 1338/2018, de 29 d'octubre, sobre el potencial de producció vitícola, que faculta al Consell Regulador de la DOP Cava la limitació de les plantacions de cava valencianes, que formula el diputat Emigdio Tormo Moratalla, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 6.015, BOCV 27)

8. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9. Elecció del síndic o síndica major de la Sindicatura de Comptes.

10. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 1.924, BOCV 14). Criteri del Consell (RE núm. 5.653, BOCV 25)

11. Proposta de creació d’una comissió especial d’investigació sobre el conflicte d'interessos del president de la Generalitat que poguera derivar-se del quitament per part de l'Institut Valencià de Finances al grup editorial propietari del mitjà de comunicació del què és accionista, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 3.664, BOCV 23)

Palau de les Corts Valencianes
València, 8 d’octubre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria