Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 12 de juny de 2024, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Lectura de l’article 2 de la Constitució espanyola de 1978.
2.    Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.639, amb correcció d’errades RE número 20.292 i 20.375, BOCV 65), a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.830, BOCV 52). 
3.    Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.298, BOCV 65), a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.830, BOCV 52). 
4.    Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.643, BOCV 66), a la Proposició de llei sobre concòrdia de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.832, BOCV 52).
5.    Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.180, BOCV 66), a la Proposició de llei sobre concòrdia de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.832, BOCV 52).
6.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge sobre la política del Consell en matèria d'habitatge, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 20.574, BOCV 68). 
7.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge sobre la política general del Consell en matèria de polítiques per a les persones LGTBI, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.570, BOCV 68). 
8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el rebuig a la ubicació d’una planta fotovoltaica per a dotar d’energia elèctrica l’estació dessalinitzadora de Torrevieja, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.769, BOCV 55).
9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre els habitatges turístics a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 20.738, BOCV 69).
10.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre donar reconeixement a la ciutat de València com a capital verda europea i desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic des de la transversalitat en l’àmbit del govern valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 19.591, BOCV 68).
11.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l’exigència a les organitzacions sindicals de l’obligatorietat de fer pública tota la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 2.041, BOCV 14).
12.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
13.    Preguntes 428, 434 (BOCV 69), 331 (BOCV 60), 418 (BOCV 67), 337 (BOCV 60), 433 (BOCV 69), 261 (BOCV 53), 397 (BOCV 65), 431 (BOCV 69), 251 (BOCV 50), 384 (BOCV 63), 421 (BOCV 69), 396 (BOCV 65), 227 (BOCV 47).
14.    Interpel·lació a la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme sobre la política general del Consell sobre la situació de Sitval i les ITV a la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Nuria Pina Huertas, del Grup Parlamentari Socialista (RE número 20.444, BOCV 68).
15.    Interpel·lació a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general del conseller respecte a les plantilles docents per al curs 2024-2025 al sistema educatiu valencià, que formula el diputat Gerard Fullana Martínez, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.960, BOCV 69).

Palau de Les Corts Valencianes

4 de juny de 2024

Llanos Massó Linares

President

Galeria