Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 15 de juny de 2020, a les 10.00h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre discapacitat i diversitat funcional, a petició dels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 15.736, BOCV 73)

2. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general amb relació a la situació en què es troben els centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 15.751, BOCV 72)

3. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball sobre les polítiques i accions que té previstes la conselleria respecte al petit comerç a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 15.785, BOCV 72)

4. Proposta de creació d'una comissió d'investigació per a aclarir els motius de l'aparició d'un gran nombre d'ordinadors portàtils en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sense cap mena de procediment preceptiu per a la seua adquisició per part de l'administració, i per a dirimir la responsabilitat política dels òrgans pertinents, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 15.593, BOCV 73)

5. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la situació actual del sector citrícola al País Valencià i la seua viabilitat futura, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE números 7.386 i 7.796, BOCV 37)

6. Presa en consideració de la Proposta de reforma del Reglament per la qual es modifica l’article 135 del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 12.043, BOCV 55)

7. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda sobre el Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, exercici 2018 (RE número 12.478, BOCV 55), i la resta d’informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat (RE números 7.394, 7.702, 8.049, 8.050, 10.964, 11.261, 11.424, 11.482, 11.657 i 12.015, BOCV 38, 39, 46, 49, 50 i 52). (BOCV 80)

8. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9. Preguntes 312 (BOCV 79), 201 (BOCV 60), 350 (BOCV 83), 380 (BOCV 85), 325 (BOCV 81), 395 (BOCV 85), 307 (BOCV 79), 357 (BOCV 83), 291 (BOCV 78), 367, 397, 359 (BOCV 85)

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
P. D., el lletrat major
FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN
(Resolució de Presidència de 23/4/2020, BOCV 75)
 

Galeria