La Fiscalia considera que pot haver discriminació i intromissió a la intimitat en la petició de dades sobre el col·lectiu LGTBI

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

La Fiscalia de la Comunitat Valenciana ha contestat hui la sol·licitud de criteri, demanada pel President de les Corts, Enric Morera, davant una petició de documentació efectuada per Vox al voltant de persones relacionades amb el col·lectiu LGTBI. Amb data 4 de juliol, la Mesa acordà posar la petició de documentació en coneixement de la Fiscalia per demanar el criteri del Ministeri Fiscal abans d’acordar o no la remissió al Consell de la sol·licitud i la conclusió és que la petició no presenta indicis de la possible comissió d’un fet delictiu, encara que sí que destaca que la sol·licitud, a l’estar referida exclusivament al col·lectiu LGTBI, pot constituir una forma de discriminació.

També, la Fiscalia apunta que, atesa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, la contestació d’eixa petició de documentació podria suposar la revelació de l’orientació i identitat sexual dels afectats, el que podria suposar una intromissió en la intimitat.

Després de la contestació de la consulta feta per la Mesa a la Fiscalia, i una vegada rebut el decret amb la contestació, el President Morera proposarà a la Mesa la tramitació de la petició, tot adjuntant el document del Ministeri Fiscal perquè el Consell el tinga en compte a l’hora d’efectuar la contestació per tal de no incórrer en discriminació ni en la revelació de dades íntimes, com s’ha assenyalat.

Mesa de les Corts

Mesa de les Corts
Galeria

Comentaris