Facturació electrònica

Les Corts, mitjançant l’Acord de la Mesa de les Corts 2.293/VIII, de 23 d’octubre de 2014, s’adhereixen a FACe com a punt general d’entrada de factures electròniques. Per tant, el proveïdor que haja expedit una factura electrònica a les Corts tindrà l’obligació de presentar-la a través d’aquesta plataforma. La recepció de la factura en FACe i l’anotació en el registre comptable de factures li donarà validesa per a la tramitació i el pagament en els terminis establits en la normativa vigent.

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

CODIS DIR3

 • OFICINA COMPTABLE: I00000251 SERVEI D'AFERS ECONÒMICS
 • ÒRGAN GESTOR: I00000181 CORTS VALENCIANES

UNITATS TRAMITADORES

 • I00000259  SECCIÓ DE RÈGIM INTERIOR
 • I00000258  SERVEI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
 • I00000257  SERVEI PREVENTIU ASSISTENCIAL DE MEDICINA DEL TREBALL
 • I00000256  SERVEI DE PUBLICACIONS I ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
 • I00000255  SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL
 • I00000254  DEPARTAMENT DE BIBLIOTECA
 • I00000253  DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
 • I00000727  UNITAT D’ESTUDIS
 • I00000252  SERVEI DE CONTRACTACIO, CONVENIS I INFRAESTRUCTURES
 • I00000251  SERVEI D'AFERS ECONÒMICS
 • I00000250  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
 • I00000249  DEPARTAMENT D’ARXIU
 • I00000248  DEPARTAMENT D'AFERS PARLAMENTARIS
 • I00000247  ASSESSORIA JURÍDICA
 • I00000246  LLETRAT MAJOR/SECRETARÍA GENERAL
 • I00000245 GABINET DE PRESIDÈNCIA