Facturació electrònica

Les Corts, mitjançant l’Acord de la Mesa de les Corts 2.293/VIII, de 23 d’octubre de 2014, s’adhereixen a FACe com a punt general d’entrada de factures electròniques. Per tant, el proveïdor que haja expedit una factura electrònica a les Corts tindrà l’obligació de presentar-la a través d’aquesta plataforma. La recepció de la factura en FACe i l’anotació en el registre comptable de factures li donarà validesa per a la tramitació i el pagament en els terminis establits en la normativa vigent.

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

CODIS DIR3

OFICINA COMPTABLE: I00000251 SERVEI ECONÒMIC
ÒRGAN GESTOR: I00000181 CORTS VALENCIANES

UNITATS TRAMITADORES

I00000259  DEPARTAMENT DE MAJORDOMIA
I00000258  SERVEI D’INFORMÀTICA
I00000257  SERVEI MÈDIC
I00000256  SERVEI DE PUBLICACIONS
I00000255  SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL
I00000254  DEPARTAMENT DE BIBLIOTECA
I00000253  DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
I00000727  DEPARTAMENT D’ESTUDIS
I00000252  ÀREA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT
I00000251  SERVEI ECONÒMIC
I00000250  DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PERSONAL
I00000249  DEPARTAMENT D’ARXIU
I00000248  DEPARTAMENT DE GESTIÓ PARLAMENTÀRIA
I00000247  SERVEIS JURÍDICS
I00000246  LLETRAT MAJOR
I00000245 GABINET DE PRESIDÈNCIA