Cercador

Oposicions

Mostrant 1 - 10 de 11 resultats
Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

 

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV. Correcció d'errades DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria. Correcció errades DOGV.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV 

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir una plaça d’uixer o uixera de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir una plaça d’uixer o uixera de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic/ca mitjà/jana de sistemes) de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

D’acord amb l’apartat 1 de la base quarta és possible acreditar la situació de desocupació, entre altres, mitjançant:

Certificat del SEPE de situació o de prestació actual en cas de percebre prestació/subsidi d’atur

Informe de la TGSS de vida laboral en altres casos.

Títol
Composició tribunal
Títol
Designació tribunal
Documentació
Títol
LLista definitiva i primera prova
Documentació
Títol
Segon exercici
Documentació

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic/ca mitjà/jana de sistemes) de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions) de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

 

Tramitació en seu electrònica

D’acord amb l’apartat 1 de la base quarta és possible acreditar la situació de desocupació, entre altres, mitjançant:

Certificat del SEPE de situació o de prestació actual en cas de percebre prestació/subsidi d’atur

Informe de la TGSS de vida laboral en altres casos.

 

Títol
Composició tribunal
Títol
Designació tribunal
Documentació
Títol
LLista definitiva i primera prova

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions) de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de catorze places d’oficial de gestió parlamentària de les Corts Valencianes 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
14
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

 

D’acord amb l’apartat 1 de la base quarta és possible acreditar la situació de desocupació, entre altres, mitjançant:

Certificat del SEPE de situació o de prestació actual en cas de percebre prestació/subsidi d’atur

Informe de la TGSS de vida laboral en altres casos

 

Títol
Llistes
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Títol
Qualificació final concurs oposició

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de catorze places d’oficial de gestió parlamentària de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística) 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Borsa
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria. Publicació ampliació d'1 plaça de tècnic/a superior especialitzat/ada (assessor lingüistic o assessora lingüística)
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Títol
Primer exercici, part teòrica
Títol
Segon exercici, part pràctica
Títol
Tercer exercici, prova de valencià
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Títol
Concurs
Documentació
Títol
Qualificació final concurs oposició

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística).

Ampliació d'1 plaça de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística) per Acord de Mesa de 20 de setembre de 2022 (BOCV núm. 275, de 21.9.2022).

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i documentació) 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Borsa
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Títol
Primer exercici, part teòrica, fase d'oposició
Títol
Segon exercici, part pràctica, fase d'oposicio
Títol
Tercer exercici, prova de valencià, fase d'oposició
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Documentació
Títol
Concurs
Documentació
Títol
Qualificació final concurs oposició

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues  places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i  documentació)

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2019
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2019
Estat:
Borsa
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV. Correcció d'Errades

Títol
Llistes
Descripció

Llista provisional i definitiva

Títol
Tercer exercici (prova valencià)
Documentació
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Documentació
Títol
Concurs
Documentació
Títol
Modificacions puntuacions del segon exercici -part pràctica- de la fase d'oposició i modificacions de la qualificació total de la fase d'oposició
Títol
Concurs
Documentació
Títol
Llista definitiva de persones aprovades

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes