Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica

Lugar de celebración
Palau del Marqués de Arneva (Orihuela)
Inicio
12:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

Sessió constitutiva de la Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes mitjançant la Resolució 34/X, el text literal de la qual és el següent:

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió de 23 d’octubre de 2019, ha debatut la proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 6.148, BOCV 29).
 
Finalment, d’acord amb el que hi ha establert en l’article 55 de l’RCV, ha aprovat el text de la iniciativa incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

1. Creació d'una comissió especial per a l'estudi de les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica adoptades des de les administracions públiques i possibles actuacions per a reduir la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental en aquest territori davant futurs episodis de DANA com l'esdevingut al setembre de 2019.

2. Són objectius d'aquesta comissió:

a) Analitzar com s'ha realitzat la gestió hídrica, territorial i urbanística que afecta la comarca del Baix Segura durant les últimes dècades des de la perspectiva de la prevenció dels riscos d'inundació.
b) Conèixer tant les causes com l'abast de les inundacions que han afectat la comarca del Baix Segura al setembre
de 2019.
c) Conèixer l'abast econòmic dels danys produïts per les inundacions que han afectat la comarca del Baix Segura al setembre de 2019.
d) Estudiar les actuacions que cal dur a terme per part de les diferents administracions públiques, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, tant en el marc de la reconstrucció de la comarca del Baix Segura com en el de la prevenció d'inundacions en el futur.

3. La composició d'aquesta comissió ha de ser la mateixa que la de les comissions permanents legislatives previstes en l'article 45 del Reglament de les Corts Valencianes.

4. La comissió ha d'aprovar el calendari i el pla de treball a partir de les propostes presentades pels grups parlamentaris.

5. La comissió pot acordar, d'acord amb el que hi ha establit en el Reglament de les Corts Valencianes, la compareixença de representants de les administracions públiques i del Consell, com també d'experts en aquesta matèria. També pot acordar per a facilitar l'exercici de les seues activitats la incorporació d'especialistes en la matèria objecte de la comissió a fi d'assessorar-la.

6. Així mateix, la comissió pot acordar, d'acord amb el que hi ha establit en el Reglament de les Corts Valencianes i l'ordenament jurídic aplicable a les matèries objecte d'aquesta comissió, la sol·licitud d'informació, informes i documentació a les administracions públiques, centres d'investigació, universitats, corporacions de dret públic i parts interessades.

7. La comissió, en el termini màxim de dotze mesos, ha d'elaborar un dictamen que, després que s'aprove, ha de ser elevat al Ple de les Corts Valencianes perquè es debata i es vote.

Palau de les Corts Valencianes
València, 23 d’octubre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

La secretària primera
CRISTINA CABEDO LABORDA

Galeria