Consulta pública prèvia sobre el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana sotmet a consulta pública, a la qual es refereix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'elaboració i aprovació del projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

 

De conformitat amb el que es disposa en l'esmentat article 133, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, se substanciarà una consulta pública en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta iniciativa, la necessitat i oportunitat d'aprovar aquest reglament, els seus objectius i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

A través d'aquesta consulta, els possibles destinataris de la norma i els qui es puguen veure afectats, de forma individual o col·lectiva, així com qualsevol persona o organització, pot emetre les seues opinions i fer aportacions, que seran tingudes en compte en l'elaboració del citat projecte normatiu. Posteriorment, es donarà a aquest projecte la tramitació legal i reglamentàriament exigida. 

 

El termini d'aquesta consulta prèvia s'inicia el 26 de desembre de 2017 i finalitza el 26 de gener de 2018, podent remetre qualsevol opinió o aportació que s'estime oportuna al correu electrònic director_agencia_antifraucv@corts.es

 

El resultat d'aquesta consulta prèvia es farà públic a través de la web de Les Corts i de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

 

[Contenido incluido(Id:1286329662448;Tipo:Multimedia_C)][Contenido incluido(Id:1268657080845;Tipo:Imagen_C)]
[Contenido incluido(Id:1286329678551;Tipo:Multimedia_C)][Contenido incluido(Id:1286329678366;Tipo:Imagen_C)]

Documentació
Galeria

Comentaris