Cercador

Temes de Les Corts Valencianes

Mostrant 10 - 18 de 30 resultats
Imagen Evolución del proceso de adopción y satisfacción percibida por las familias adoptivas
València,
2010
Ana María Rosser Limiñana
878-84-89684-43-0
Castellà
300 pp.
Preu: 10 €
Número: 23
Evolución del proceso de adopción y satisfacción percibida por las familias adoptivas

L’obra investiga i analitza el procés d’adopció des del punt de vista de les famílies adoptives. Després d’oferir-nos un recorregut sobre l’evolució de l’adopció a Espanya, la legislació de referència i els moments rellevants del procés, l’autora recopila les investigacions realitzades fins al moment tant a Espanya com a l’estranger sobre el tema, i desenvolupa un treball empíric sobre les principals variables del menor adoptat, de la família adoptiva i de la intervenció dels serveis d’adopció que afavoreixen l’èxit dels processos adoptius i la satisfacció de les famílies les conclusions del qual pretenen servir d’orientació per als equips de professionals i els gestors dels programes d’adopció.

Imagen La intervención de los consejos consultivos en las reformas de los estatutos de autonomía
València,
2009
Zulima Pérez i Seguí
878-84-89684-38-6
Castellà
238 pp.
Preu: 9 €
Número: 18
La intervención de los consejos consultivos en las reformas de los estatutos de autonomía

Aquest llibre se centra en l’anàlisi de la doctrina dels òrgans consultius autonòmics elaborada arran de les recents reformes estatutàries. L’estudi combina una anàlisi sincrònica, a manera de foto fixa, i diacrònica, al llarg de la vida de la proposta de reforma, a fi de descobrir l’existència d’una doctrina general dels òrgans consultius sobre cadascuna de les matèries tractades, i la sort que ha corregut la dita doctrina al llarg de la tramitació de la proposta en qüestió. Aquest treball resulta de gran importància tenint en compte que no comptem amb un recurs previ d’inconstitucionalitat, amb la qual cosa el control consultiu sobre les reformes estatutàries compleix així una funció de garantia del respecte als límits a què està sotmesa la iniciativa autonòmica de reforma

Imagen La gestión del agua en la Marina Baja (Alicante)
València,
2009
Mª Teresa Torregrosa Martí
878-84-89684-39-3
Castellà
266 pp.
Preu: 10 €
Número: 19
La gestión del agua en la Marina Baja (Alicante)

En aquesta obra s’analitzen quins són els factors socioeconòmics, geogràfics i institucionals que expliquen el funcionament del cicle integral de l’aigua en una zona on la competència d’usos pels recursos hídrics existents dóna lloc a pràctiques de gestió sostenible i autosuficient com és la comarca de la Marina Baixa a Alacant, gràcies a l’enteniment entre usuaris agrícoles i urbanoturístics, emparats per la intermediació d’un ens supralocal com és el Consorci d’Aigües de la Marina Baixa.

Imagen Asambleas autonómicas y acción exterior
València,
2009
Alberto-Delfín Arrufat Cárdava
878-84-89684-40-9
Castellà
166 pp.
Preu: 8 €
Número: 20
Asambleas autonómicas y acción exterior

L’acció exterior dels ens subestatals és duta a terme principalment pels executius d’aquestes entitats. És als executius als que correspon normalment obrir oficines, negociar acords o desenvolupar les polítiques de cooperació, i es deixa a les seues assemblees un paper residual, quasi simbòlic. Aquesta circumstància podria justificar-se en els primers anys de camí constitucional perquè fins i tot es dubtava de l’existència de competències autonòmiques en l’àmbit exterior, però va començar a no ser vàlida una vegada es va produir el gir de la jurisprudència constitucional. L’absència de justificació es va convertir en una important llacuna amb la reforma dels estatuts d’autonomia duta a terme a mitjan aquesta primera dècada del segle XXI.

Imagen La defensa de las personas y de la propiedad en la Regencia de María Cristina de Habsburgo. Antecedentes y resultados de la Ley de 10 de julio de 1894
València,
2008
Carmelo Palacios Cortés
878-84-89684-35-5
Castellà
166 pp.
Preu: 8 €
Número: 17
La defensa de las personas y de la propiedad en la Regencia de María Cristina de Habsburgo. Antecedentes y resultados de la Ley de 10 de julio de 1894

El contingut del treball titulat La defensa de les persones i de la propietat en la Regència de María Cristina d’Habsburg l’integra l’estudi de la Llei de 10 de juliol de 1894 del govern Sagasta, la finalitat de la qual –a banda d’eufemismes i circumloquis– era reprimir la nova criminalitat, relativa als delictes comesos per mitjà d’explosius, de què eren autors els terroristes/anarquistes partidaris de la “propaganda pel fet”. És destacable el notable grau de transacció que es va donar en ambdós partits alternants per a l’elaboració aquesta llei.

Imagen La iniciativa legislativa popular: la experiencia valenciana
València,
2008
Joaquín J. Marco Marco
878-84-89684-34-8
Castellà
126 pp.
Preu: 7 €
Número: 16
La iniciativa legislativa popular: la experiencia valenciana

El llibre du a terme una anàlisi, crítica i minuciosa, de la normativa estatal i autonòmica –centrant-se especialment en la legislació valenciana– que regula la institució de la iniciativa legislativa popular, mecanisme de caràcter participatiu i complementari, la dubtosa eficàcia del qual queda plasmada al llarg del treball. Posteriorment, en una segona fase, passa a centrar-se en l’experiència pràctica que aquest mitjà de participació ciutadana ha generat en la nostra comunitat durant el període de vigència de la llei, és a dir, entre 1993 i 2008.

Imagen La protección del medio natural en la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana
València,
2007
Estefanía Martínez Martínez
978-84-89684-27-0
Castellà
132 pp.
Preu: 7 €
Número: 15
La protección del medio natural en la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana

L'obra analitza els aspectes més rellevants de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'ordenació del territori i protecció del paisatge, que ha vingut a connectar la regulació sectorial de l'ordenació del medi amb l'ordenació urbanística, agrupa en l'articulat tant mesures de protecció com instruments de planejament, i arriba fins i tot a fusionar de tal manera ambdues matèries que una en finança la conservació i la protecció de l'altra.

Imagen Los partidos nacionalistas ante el desarrollo institucional de la Unión Europea
València,
2006
Ainhoa Uribe Otalora
978-84-89684-22-5
Castellà
423 pp.
Preu: 13 €
Número: 12
Los partidos nacionalistas ante el desarrollo institucional de la Unión Europea

Esta obra aborda l'estudi de la realitat política europea des d'una perspectiva nova mitjançant l'anàlisi de la dialèctica entre el discurs de la diferència de les minories nacionalistes dels estats membres de la Unió Europea i el projecte comunitari, entés com un procés d?integració i dissolució de divergències.

Imagen La documentació parlamentària de les Corts Valencianes: el control a l'executiu
València,
2006
María José Cubells Puertes
978-84-89684-25-6
Valencià
268 pp.
Preu: 10 €
Número: 13
La documentació parlamentària de les Corts Valencianes: el control a l'executiu

L'obra conté un estudi analític de la doctrina parlamentària sobre la funció de control exercida pel parlament al govern, i de la doctrina arxivística quant a la classificació dins un sistema de gestió documental. Tot això amb la finalitat d'elaborar com a resultat una proposta de classificació dels documents tramitats en les Corts Valencianes en compliment de la funció de control i informació.