CAPÍTOL V. De l'Àrea Econòmica

Article 20

Correspon a l'Àrea Econòmica:

  1. Els treballs preparatoris i la redacció de l'Avantprojecte de Pressupost de les Corts Valencianes.
  2. L'organització i la direcció de la comptabilitat de les Corts.
  3. La fiscalització de les despeses de les Corts sense perjudici del control que puga exercir la Mesa de les Corts Valencianes.
  4. L'assessorament en la preparació de l'Informe relatiu a la liquidació del Pressupost de les Corts per a cada període de Sessions, i en les altres tasques que en aquest sentit les encarregue la Mesa.
  5. L'assessorament tècnic que els òrgans de les Corts li sol·liciten.
  6. La realització material dels pagaments de les Corts i la percepció dels seus ingressos, així com l'ordenació de la comptabilitat de caixa i el control de comptes corrents.
  7. La custòdia de valors i els efectes dipositats en la Caixa de les Corts Valencianes.
  8. La preparació de l'informe sobre execució del Pressupost de les Corts Valencianes en cada Període de Sessions.
  9. Qualsevol altra funció encarregada per la Presidència o el membre de la Mesa en qui delegue.

Article 21

Totes les despeses de les Corts fins a la quantitat de 5 milions de pessetes han de ser aprovades pel President de les Corts i les que sobrepassen aquesta quantia ho han de ser per la Mesa. El Director  de l'Àrea Econòmica indicarà la consignació pressupostària aplicable.