Les Comissions

El principi d'organització i divisió del treball ha aconsellat en tots els Parlaments del món la creació de comissions que preparen el treball parlamentari de manera que el Ple realitze les tasques més importants.

El Reglament de les Corts Valencianes estableix que cada comissió tinga un president, un vicepresident i un secretari. D'una banda s'elegirà el president i, d'altra banda, i de manera conjunta, el vicepresident i el secretari, la cual cosa permetrà que les minoríes estiguen representades també en les meses de totes les comissions atès que a cada papereta sols es pot escriure un nom.

Les funcions que corresponen a les comissions són conèixer els projectes, les proposicions o els afers que els encomana -d'acord amb la competència respectiva- la Mesa del parlament oïda la Junta de Síndics.

Al Parlament hi ha comissions permanents i comissions no permanents. Són comissions Permanents les constituïdes per a tota una legislatura i previstes amb caràcter necessari en el Reglament, hom pot distingir entre comissions permanents legislatives i comissions permanents no legislatives. A les comissions permanents legislatives els correspon, essencialment, elaborar el dictamen dels projectes i les proposicions de llei, fins i tot poden arribar a aprovar lleis. Les comissions permanents no legislatives són aquelles, a les cuals no correspon realitzar actuacions dirigides a l'aprovació de lleis. Són comissions no Permanents les que poden crear-se eventualment, amb una finalitat concreta, que queden extingides en acabar el treball i, en tot cas, en acabar la legislatura. Dins de les comissions no permanents cal destacar comissions d'investigació la finalitat de les quals és la de fiscalitzar l'actuació del govern, que constitueixen un dels instruments de control del govern per part del Parlament.

Per assistir a les sessions públiques de les comissions de les Corts Valencianes, cal omplir el model de sol·licitud aprovat per la Mesa i presentar-lo en el Registre de la Cambra, aportant una fotocòpia del document d'identitat, amb una antelació de dos dies hàbils.

(Segons l’apartat 6é de l’Acord 1.780/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 19 de octubre de 2021, sobre l'actualització de les mesures per al desenvolupament de l'activitat parlamentària en la situació sanitària actual -BOCV 196-, no es permet l'accés de públic a les sessions de comissió)

La reforma dels articles 45 i 50 del Reglament de les Corts aprovada en el Ple del dia 21 de febrer de 2013, publicada en el Butlletí Oficial de les Corts número 138, d’1 de març de 2013, i que va entrar en vigor el dia 1 d’abril de 2013, estableix la desaparició de determinades comissions i el canvi de denominació d’altres que assumeixen les competències de les extingides. Per això, la distribució actual de les comissions de les Corts queda com segueix: