Mesa

La Mesa de les Corts Valencianes està integrada pel president de les Corts, dos vicepresidents i dos secretaris, assistits pel lletrat major, que ha d'estar present en totes les reunions.

Els vicepresidents, per ordre, substituïxen el president i n'exercixen les funcions en cas de vacant, absència o impossibilitat d'aquest. A més, exerceixen qualsevol altra funció que els encarregue el president de la Mesa.

Els secretaris supervisen i autoritzen, amb el vistiplau del president, les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Síndics, així com les certificacions que s’hagen d’expedir. Assisteixen el president en les sessions per a assegurar l’ordre en els debats i la correcció en les votacions; col·laboren en la realització normal dels treballs de la cambra, segons les disposicions del president, i, finalment, exerceixen qualsevol altra funció que els encomane el president.

Els vicepresidents i els secretaris són elegits pel mateix procediment  en votacions separades: primer els vicepresidents i després els secretaris. Cada diputat escriu en cada elecció un únic nom i resulten elegits els dos primers noms en cada votació, de tal manera que la persona més votada de cada votació ocupa la vicepresidència primera i la secretaria primera, i la segona més votada resulta elegida per a ocupar la vicepresidència segona i la secretaria segona, respectivament.

Funcions de La Mesa

  • Adoptar totes les decisions i les mesures per a l’organització del treball i el règim i el govern interiors de la cambra, així com elaborar i aprovar els Estatuts de govern i règim interior de les Corts Valencianes.
  • Elaborar i aprovar el projecte del pressupost de les Corts Valencianes abans de trametre’l al Consell.
  • Qualificar, segons el reglament, els escrits i els documents d’índole parlamentària.
  • Decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d’índole parlamentària, d’acord amb el reglament.
  • Programar les línies d’actuació de la cambra, determinar un calendari d’activitats del Ple i de les comissions per a cada període de sessions i coordinar els treballs dels diferents òrgans, d’acord amb la Junta de Síndics.

Mesa de Les Corts

Posició Diputat/ada Grup parlamentari
PRESIDENT Morera Català, Enric Xavier Morera Català, Enric Xavier Compromís
VICEPRESIDENTA PRIMERA Salvador Rubert, María José Salvador Rubert, María José Socialista
VICEPRESIDENT SEGON Bellver Casaña, Jorge Bellver Casaña, Jorge Popular
SECRETÀRIA PRIMERA Cabedo Laborda, Cristina Cabedo Laborda, Cristina Unides Podem
SECRETARI SEGON Arquillos Cruz, Luis Arquillos Cruz, Luis Ciudadanos