La Diputació Permanent

En els períodes en què les Corts Valencianes no estan reunides, per vacances parlamentàries o per haver acabat el mandat, la Diputació Permanent té la funció de vetllar pels poders de la cambra , i mantenen l'existència, com expressió del poder legislatiu, per mitjà de la Diputació Permanent.

La Diputació Permanent està formada per díhuit diputats/des, a més de la Presidenta de les Corts Valencianes i els altres membres de la Mesa de les Corts. Tant en la Diputació Permanent com en les comissions estan representats proporcionalment els grups parlamentaris.

Funcions de la Diputació Permanent

  • Conèixer la delegació temporal de les funcions executives pròpies del president de la Generalitat en un dels consellers.
  • Convocar les Corts Valencianes en els períodes de vacances parlamentàries, per acord de la majoria absoluta dels membres de la Diputació Permanent.
  • Autoritzar pressupostos extraordinaris, suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, a petició del Consell per raó d'urgència i necessitat justificada, sempre que així ho acorden la majoria absoluta dels membres.
  • Autoritzar ampliacions o transferències de crèdits quan ho exigisca la conservació de l'ordre, un desastre públic o una necessitat financera urgent d'altra mena, sempre que hi haja acord favorable de la majoria absoluta dels membres.
  • Qualsevol altra funció que li encomane el Reglament de les Corts Valencianes.

En tot cas, la Diputació Permanent ha de retre compte al Ple de les Corts dels afers tractats i de les decisions adoptades, en la primera sessió ordinària.

També, després de la realització de cada elecció de les Corts Valencianes, la Diputació ha de retre compte al Ple, una vegada constituïdes les Corts, dels afers tractats i de les decisions adoptades.