La Junta de Síndics

Els síndics dels grups parlamentaris constituïxen la Junta de Síndics, la qual es reunix sota la Presidència de la Presidenta de les Corts Valencianes. La Junta ha de reunir-se, almenys, quinzenalment, durant els períodes ordinaris de sessions.

Les reunions de la Junta de Síndics es comuniquen al Consell perquè envie, si ho creu convenient, un representant que podrà ser acompanyat, si cal, per una persona que l'assessore.

A les reunions de la Junta de Síndics han d'assistir, a més de la Presidenta, almenys un/a vice-president/a i un/a secretari/a de la cambra i el lletrat major de les Corts Valencianes. Els síndics poden anar acompanyats per un altre membre del grup parlamentari, però este no tindrà dret a vot. En qualsevol cas, les decisions de la Junta de Síndics s'adopten per vot ponderat, és a dir, tenint en compte no els membres que la integren, sinó el nombre d'escons que cada síndic representa.

La Junta de Síndics té una important intervenció en afers, com ara: fixació de l'ordre del dia de les sessions, resolucions de caràcter general interpretatives del reglament, ordenació dels debats, etc.