Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 11 - 20 de 4339 resultats

18
febr.
2019
1536
Sobre la conservació de la cartoixa de Santa Maria de Portaceli.

18
febr.
2019
1535
Sobre el canvi d'estructura de les proves selectives per oposició per a l'ingrés en el cos de professors de música dels conservatoris de titularitat de la Generalitat en les especialitats instrumentals.

18
febr.
2019
1534
Sobre la integració de les universitats valencianes en els campus transnacionals.

14
febr.
2019
1533
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei valenciana sobre les competències de les diputacions provincials, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 113.083).

14
febr.
2019
1532
Sobre la validació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

13
febr.
2019
1531
Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis profesionals de la Comunitat Valenciana (RE número 106.921).

13
febr.
2019
1530
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.921).

06
febr.
2019
1529
Sobre el manteniment, la modernització i la potenciació dels traçats ferroviaris València-Madrid i València-Terol-Saragossa com a ramals del Corredor Mediterrani i la seua connexió amb l'Atlàntic i el Cantàbric.

06
febr.
2019
1528
Sobre la implementació de mesures de correcció i supressió dels trams de concentració d'accidents en la xarxa viària de carreteres titularitat de l'Estat que discorren per la Comunitat Valenciana i en la xarxa de carreteres de la Generalitat Valenciana.

05
febr.
2019
1527
Sobre la realització d’un pla estratègic per a afrontar la violència filioparental de la Comunitat Valenciana.