TÍTOL II. Dels drets dels valencians i valencianes

Article 8

 1. Els valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans i ciutadanes espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’ordenament de la Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, en particular, en la Declaració Universal de Drets Humans, en els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals, en la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals i en la Carta Social Europea.
 2. Els poders públics valencians estan vinculats per estos drets i llibertats i vetlaran per la seua protecció i respecte, així com pel compliment dels deures.

Article 9

 1. Sense perjuí d’allò que disposa la legislació bàsica de l’Estat, una Llei de Les Corts regularà el dret a una bona administració i l’accés als documents de les institucions i administracions públiques valencianes.
 2. Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de La Generalitat tracten els seus assumptes de forma equitativa i imparcial i en un termini raonable i a gaudir de servicis públics de qualitat.

  Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

 3. La Generalitat vetlarà per una Administració de Justícia sense demores indegudes i pròxima al ciutadà.
 4. Tots els valencians tenen dret a participar de forma individual, o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

  La Generalitat promourà la participació dels agents socials i del conjunt de la societat civil en els afers públics.

 5. La Generalitat garantirà polítiques de protecció i defensa de consumidors i usuaris, així com els seus drets a l’associacionisme, d’acord amb la legislació de l’Estat.

Article 10

 1. La Generalitat defendrà i promourà els drets socials dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones i que constituïxen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana.
 2. Mitjançant una Llei de Les Corts s’elaborarà la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, com a expressió de l’espai cívic de convivència social dels valencians, que contindrà el conjunt de principis, drets i directrius que informen l’actuació pública de La Generalitat en l’àmbit de la política social.
 3. En tot cas, l’actuació de La Generalitat se centrarà primordialment en els àmbits següents: defensa integral de la família; els drets de les situacions d’unió legalitzades; protecció específica i tutela social del menor; la no discriminació i drets de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la igualtat d’oportunitats, a la integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol àmbit de la vida pública, social, educativa o econòmica; l’articulació de polítiques que garantisquen la participació de la joventut en el desenrotllament polític, social, econòmic i cultural; participació i protecció de les persones majors i dels dependents; assistència social a les persones que patisquen marginació, pobresa o exclusió i discriminació social; igualtat de drets d’hòmens i dones en tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i treball; protecció social contra la violència, especialment de la violència de gènere i actes terroristes; drets i atenció social dels immigrants amb residència a la Comunitat Valenciana.
 4. La Generalitat, en el marc de les seues competències i per mitjà de la seua organització jurídica, promourà les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans valencians i dels grups i col·lectius en què s’integren siguen objecte d’una aplicació real i efectiva.

Article 11

La Generalitat, segons la Carta de Drets Socials, vetlarà en tot cas perquè les dones i els hòmens puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantirà que ho facen en igualtat de condicions. A estos efectes es garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral.

Article 12

La Generalitat vetlarà per la protecció i defensa de la identitat i els valors i interessos del Poble Valencià i el respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. La Generalitat procurarà, així mateix, la protecció i defensa de la creativitat artística, científica i tècnica, en la forma que determine la Llei competent.

Article 13

 1. La Generalitat, segons la Carta de Drets Socials, garantirà en tot cas a tota persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a assegurar la seua autonomia personal, la seua integració socioprofessional i la seua participació en la vida social de la comunitat.
 2. La Generalitat procurarà a les persones afectades de discapacitat la seua integració per mitjà d’una política d’igualtat d’oportunitats, mitjançant mesures d’acció positiva, i garantirà l’accessibilitat espacial de les instal·lacions, edificis i servicis públics.
 3. Les famílies que incloguen persones majors o menors dependents, o en les quals algun dels seus membres estiga afectat per discapacitat que exigisca atencions especials tenen dret a una ajuda de La Generalitat, en la forma que determine la Llei.
 4. La Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

Article 14

 

Els poders públics vetlaran pels drets i necessitats de les persones que hagen patit danys causats per catàstrofes naturals i sobrevingudes.

Article 15

A fi de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, La Generalitat garantix el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos en la Llei.

Article 16

La Generalitat garantirà el dret d’accés a un habitatge digne dels ciutadans valencians. Per llei es regularan les ajudes per promoure este dret, especialment en favor dels jóvens, persones sense mitjans, dones maltractades, persones afectades per discapacitat i aquelles altres en les quals estiguen justificades les ajudes

Article 17

 1. Es garantix el dret dels valencians i valencianes a disposar de l’abastiment suficient d’aigua de qualitat. Igualment, es reconeix el dret de redistribució dels sobrants d’aigües de conques excedentàries atenent criteris de sostenibilitat d’acord amb la Constitució i la legislació estatal.

  Els ciutadans i ciutadanes valencians tenen dret a gaudir d’una quantitat d’aigua de qualitat, suficient i segura, per atendre les seues necessitats de consum humà i per a poder desenrotllar les seues activitats econòmiques i socials d’acord amb la llei.

 2. Tota persona té dret a gaudir d’una vida i un medi ambient segur, sa i ecològicament equilibrat. La Generalitat protegirà el medi ambient, la diversitat biològica, els processos ecològics i altres àrees d’especial importància ecològica.

Article 18

Des del reconeixement social i cultural del sector agrari valencià i de la seua important labor en l’activitat productiva, en el manteniment del paisatge, del territori, del medi ambient, de la cultura, de les tradicions i costums més definitòries de la identitat valenciana, La Generalitat, adoptarà les mesures polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets d’este sector, el seu desenrotllament i protecció, així com dels agricultors i ramaders.

Article 19

 1. En l’àmbit de les seues competències, La Generalitat impulsarà un model de desenrotllament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d’innovació, la plena integració en la societat de la informació, la formació permanent, la producció obertament sostenible i una ocupació estable i de qualitat en la qual es garantisca la seguretat i la salut en el treball.

  La Generalitat promourà polítiques d’equilibri territorial entre les zones costaneres i les de l’interior.

 2. Queda garantit el dret dels valencians a l’accés a les noves tecnologies i que La Generalitat desenrotlle polítiques actives que impulsen la formació, les infraestructures i la utilització de les mateixes.