TÍTOL X. Reforma de l'Estatut

Artículo 81

  1. La iniciativa de la reforma de l’Estatut correspon al Consell, a una tercera part dels membres de Les Corts, a dos Grups Parlamentaris o a les Corts Generals. La reforma de l’Estatut haurà de ser aprovada per Les Corts, mitjançant acord adoptat per dos terceres parts dels membres, tret que només tinguera per objecte l’ampliació de l’àmbit competencial, en el qual cas serà suficient la majoria simple de Les Corts.
  2. Si la reforma de l’Estatut no fóra aprovada per les majories previstes per a cada cas en l’apartat 1 d’este article o els requisits exigits per a la seua aprovació, no es podrà iniciar nou procediment de reforma sobre el mateix punt durant la mateixa Legislatura de Les Corts.
  3. Aprovada la reforma per Les Corts, el text serà presentat per mitjà de proposició de llei de Les Corts, en el Congrés. Admesa a tràmit per la Mesa i presa en consideració la proposició pel Ple, es remetrà a la Comissió Constitucional del Congrés, en el si de la qual s’anomenarà una ponència a l’efecte que revise amb una delegació de Les Corts el text de la mateixa, d’acord amb el que hi ha disposat en les normes reglamentàries del Congrés.
  4. Si les Corts Generals no aproven, o modifiquen, la reforma proposada, es tornarà a Les Corts per a nova deliberació, acompanyant missatge motivat sobre el punt o punts que hagueren ocasionat la seua devolució o modificació i proposant solucions alternatives.
  5. L’aprovació de la reforma per les Corts Generals, mitjançant llei orgànica, inclourà l’autorització de l’Estat perquè La Generalitat convoque un referèndum de ratificació dels electors en un termini de sis mesos des de la votació final en les Corts Generals. El referèndum podrà no convocar-se en aquells casos en què la reforma només implique ampliació de competències.