TÍTOL VI. Relacions amb la Unió Europea

Article 61

 1. La Comunitat Valenciana tindrà una Delegació a Brussel·les com a òrgan administratiu de representació, defensa i promoció dels seus interessos multisectorials davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea.
 2. Així mateix, La Generalitat, a través de l’Organisme de Promoció de la Comunitat Valenciana, obrirà una xarxa d’oficines de promoció de negocis en tots aquells països i llocs on crega que ha de potenciar-se la presència de les empreses valencianes.
 3. La Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjuí de la legislació de l’Estat:
  1. Participarà en els mecanismes de control del principi de subsidiarietat previst en el Dret de la Unió Europea.
  2. Té dret a participar en tots els processos que establisca l’Estat per a configurar la posició espanyola en el marc de les institucions europees, quan estiguen referides a competències pròpies de la Comunitat Valenciana. També a ser escoltada en aquells altres, que inclús sense ser de la seua competència, l’afecten directament o indirectament.
  3. Tindrà el President de La Generalitat com a representant de la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions.
  4. Té la competència exclusiva per al desenrotllament i execució de les normes i disposicions europees en l’àmbit de les seues competències.
  5. Podrà participar, de forma especial, en el marc de l’Associació Euromediterrània.
 4. La Generalitat, igualment, podrà formar part i participar en organitzacions i institucions supranacionals de caràcter regional.
 5. Una Llei crearà el Comité Valencià per als Afers Europeus, òrgan de caràcter consultiu, encarregat d’assessorar i realitzar estudis i propostes per a millorar la participació en les qüestions europees i plantejar accions estratègiques de la Comunitat Valenciana.