TÍTOL VII. Acció Exterior

Article 62

 1. La Generalitat, a través del Consell, podrà participar en l’acció exterior de l’Estat quan esta incidisca en l’àmbit de les seues competències; també haurà de ser escoltada en aquells casos en els quals, sense ser de la seua competència, puguen afectar-la directament o indirectament. En este sentit, d’acord amb el que determine la legislació espanyola i europea, podrà:
  1. Instar el Govern d’Espanya perquè celebre tractats o acords, de caràcter general o específics, amb altres Estats.
  2. Participar en les delegacions espanyoles en aquells casos que es negocien tractats que incidisquen en el seu àmbit competencial o afecten matèries del seu específic interés, en la forma que determine la legislació de l’Estat.
  3. Participar en les representacions de l’Estat davant organitzacions internacionals en els mateixos supòsits indicats amb anterioritat.
  4. Ser informada pel Govern de l’Estat de l’elaboració de tractats i convenis, sempre que afecten matèries de la seua competència o d’específic interés de la Comunitat Valenciana, així com ser escoltada, en determinades ocasions, abans de manifestar el consentiment, excepte en allò previst en els articles 150.2 i 93 de la Constitució Espanyola.
  5. Executar, en el seu propi àmbit territorial, els tractats i convenis internacionals, així com les resolucions i decisions de les organitzacions internacionals de les quals Espanya siga part, en tot allò que afecte les matèries que la Comunitat Valenciana tinga atribuïdes en este Estatut d’Autonomia.
 2. La Generalitat exercirà la seua acció exterior, en la mesura que siga més convenient a les seues competències i sempre que no comprometa jurídicament l’Estat en les relacions internacionals, ni supose una ingerència en els àmbits materials de les competències reservades a l’Estat, a través d’activitats de relleu internacional de les regions.
 3. Els poders públics valencians vetlaran per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte als drets humans i la cooperació al desenrotllament, amb el fi últim d’eradicar la pobresa. Per a aconseguir este objectiu establirà programes i acords amb els agents socials de la cooperació i les institucions públiques i privades per a garantir l’efectivitat i eficàcia d’estes polítiques a la Comunitat Valenciana i en l’exterior.
 4. La Generalitat, prèvia autorització de Les Corts, podrà establir convenis de col·laboració de gestió i prestació de servicis amb altres regions europees.
 5. La Generalitat en matèries pròpies de la seua competència podrà establir acords no normatius de col·laboració amb altres Estats, sempre que no tinguen el caràcter de tractats internacionals, donant compte a Les Corts.