DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

 1. Amb la finalitat de transferir a La Generalitat les funcions i atribucions que li corresponguen d’acord amb el present Estatut, es crearà una Comissió Mixta de Transferències paritària integrada per representants de l’Estat i de La Generalitat. La dita Comissió Mixta establirà les seues normes de funcionament. Els representants de La Generalitat en la Comissió Mixta donaran compte periòdicament de la seua gestió davant de Les Corts.
 2. Els acords de la Comissió Mixta adoptaran la forma de proposta al Govern, que els aprovarà per mitjà de Decret, figurant aquells com a annexos al mateix, i seran publicats simultàniament en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de La Generalitat, adquirint vigència a partir d’esta publicació.
 3. Per a preparar els traspassos i per a verificar-los per blocs orgànics de naturalesa homogènia, la Comissió Mixta de Transferències estarà assistida per Comissions Sectorials d’àmbit nacional, agrupades per matèries, la comesa fonamental de les quals serà determinar, amb la representació de l’Administració de l’Estat, els traspassos de mitjans personals, financers i materials que haja de rebre la Comunitat Valenciana.

  Les Comissions Sectorials traslladaran les seues propostes d’acord amb la Comissió Mixta, que les haurà de ratificar.

 4. Serà títol suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat, del traspàs de béns i mobles de l’Estat a la Comunitat Valenciana, la certificació per la comissió Mixta dels acords  governamentals degudament promulgats. Esta certificació haurà de contindre els requisits exigits per la Llei Hipotecària.

  El canvi de titularitat en els contractes d’arrendament de locals per a oficines públiques dels servicis que es transferisquen no donarà dret a l’arrendador a extingir o renovar el contracte.

 5. Els funcionaris adscrits a servicis de titularitat estatal o a altres institucions públiques que resulten afectades pels traspassos a la Comunitat Valenciana passaran a dependre d’esta, sent-los respectats tots els drets de qualsevol orde i naturalesa que els corresponga en el moment del traspàs, inclús el de participar en els concursos de trasllat que convoque l’Estat en igualtat de condicions amb la resta de membres del seu Cos, podent exercir d’esta manera el seu dret permanent d’opció.

Segona

 1. Fins que s’haja completat el traspàs dels servicis corresponents a les competències fixades a la Comunitat Valenciana en este Estatut, l’Estat garantirà el finançament dels servicis transferits a esta amb una quantitat igual al cost del servici en el moment de la transferència.
 2. Per a garantir el finançament dels servicis abans referits, la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria anterior adoptarà un mètode encaminat a fixar el percentatge de participació previst en l’article 72. El mètode a seguir tindrà en compte tant els costos directes com els costos indirectes dels servicis, així com els gastos d’inversió que corresponguen.
 3. Al fixar les transferències per a inversions es tindrà en compte, en la forma progressiva que s’acorde, la conveniència d’equiparar els nivells de servicis en tot el territori de l’Estat, establint-se, si és el cas, les transferències necessàries per al funcionament dels servicis. El finançament a què es referix este apartat tindrà en compte les aportacions que es realitzen a La Generalitat, partint del Fons de Compensació a què es referix l’article 158 de la Constitució, així com l’acció inversora de l’Estat a la Comunitat Valenciana que no siga aplicació de tal fons.
 4. La Comissió Mixta a què es referix l’apartat 2 d’esta disposició fixarà l’esmentat percentatge, en el qual es considerarà el cost efectiu global dels servicis transferits per l’Estat a la Comunitat Valenciana, minorat pel total de la recaptació obtinguda per esta pels tributs cedits en relació amb la suma dels ingressos obtinguts per l’Estat en els Capítols I i II de l’últim pressupost anterior a la transferència dels servicis.

Tercera

La competència exclusiva sobre el Dret Civil Foral Valencià s’exercirà, per La Generalitat, en els termes establits per este Estatut, a partir de la normativa foral de l’històric Regne de València, que es recupera i actualitza, a l’empara de la Constitució Espanyola.

Quarta

La potestat de dissolució de Les Corts que este Estatut atorga al President de La Generalitat tindrà efectes a partir de les eleccions de 2007.

Quinta

El requisit d’un referèndum confirmatori i altres tràmits regulats en l’article 81 seran exigibles per a les reformes d’este Estatut que es pogueren produir en el futur.