TÍTOL IX. Economia i Hisenda

Article 67

 1. El finançament de La Generalitat es basa en els principis d’autonomia, suficiència i solidaritat.
 2. Per a aconseguir l’autonomia financera, la Hisenda de La Generalitat comptarà, en relació als instruments de finançament que integren la Hisenda Autonòmica de la màxima capacitat normativa, així com amb les màximes atribucions respecte a les activitats que comprenen l’aplicació dels tributs i la resolució de les reclamacions que contra les dites activitats se susciten, en els termes que determine la Constitució i la Llei Orgànica prevista en l’article 157.3 de la mateixa.
 3. El sistema d’ingressos de la Comunitat Valenciana regulat en la Llei Orgànica que preveu l’article 157.3 de la Constitució haurà de garantir els recursos financers que, atenent les necessitats de gasto de la Comunitat Valenciana, asseguren el finançament suficient per a l’exercici de les competències pròpies en la prestació del conjunt dels servicis públics assumits, preservant en tot cas la realització efectiva del principi de solidaritat en tot el territori nacional garantit en l’article 138 de la Constitució. Quan La Generalitat, a través de tals recursos, no arribe a cobrir un nivell mínim de servicis públics equiparable a la resta del conjunt de l’Estat, s’establiran els mecanismes d’anivellació pertinents en els termes que preveu la Llei Orgànica a què es referix l’article 157.3 de la Constitució Espanyola, atenent especialment criteris de població, entre altres.
 4. En l’exercici de les seues competències financeres, La Generalitat vetlarà per l’equilibri territorial dins de la Comunitat Valenciana i per la realització interna del principi de solidaritat.
 5. La Generalitat gaudirà del mateix tractament fiscal que la legislació establisca per a l’Estat.
 6. La Comunitat Valenciana disposarà, per al correcte desplegament i execució de les seues competències, de patrimoni i hisenda propis.

Article 68

En cas de reforma o modificació del sistema tributari espanyol que implique una supressió de tributs o una variació dels ingressos de la Comunitat Valenciana, que depenen dels tributs estatals, la Comunitat Valenciana té dret que l’Estat adopte les mesures de compensació oportunes perquè esta no veja reduïdes ni minvades les possibilitats de desenrotllament de les seues competències ni de creixement futur.

Article 69

 1. L’aplicació dels tributs propis de La Generalitat s’encomana al Servici Tributari Valencià, en règim de descentralització funcional.
 2. L’exercici de les competències normatives, de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs el rendiment dels quals estiga cedit a La Generalitat, així com la revisió d’actes dictats en via de gestió de tals tributs, es durà a terme en els termes fixats en la Llei Orgànica prevista en l’article 157.3 de la Constitució, sense perjuí de la col·laboració que puga establir-se amb l’Administració de l’Estat d’acord amb el que establisca la Llei que fixe l’abast i condicions de la cessió.
 3. Si d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica prevista en l’article 157.3 de la Constitució Espanyola, s’atribuïren a La Generalitat algunesfuncions d’aplicació sobre tributs cedits, s’encomanaran al Servici Tributari Valencià.
 4. Quan les funcions d’aplicació no s’atribuïren, d’acord amb l’apartat anterior a La Generalitat, es fomentaran les mesures per a enfortir la col·laboració amb l’Administració Tributària Estatal en l’aplicació de les mencionades funcions.
 5. Els òrgans economicoadministratius propis coneixeran les reclamacions interposades contra els actes dictats per l’administració tributària autonòmica quan es tracte de tributs propis.

  El coneixement de les reclamacions interposades contra els actes en matèria tributària, quan es tracte de tributs cedits, es realitzarà de conformitat amb la Llei Orgànica de Finançament de les comunitats autònomes.

  La Generalitat participarà en els òrgans economicoadministratius de l’Estat en els termes que establisca la legislació de l’Estat. La Generalitat fomentarà les mesures oportunes per a la realització efectiva de l’esmentada participació.

Article 70

 1. En el cas que La Generalitat, si així ho preveu la legislació sobre Règim Local, establisca tributs sobre fets precisament sotmesos a la imposició municipal per les entitats locals, la Llei que establisca el tribut arbitrarà les mesures de compensació o coordinació a favor d’estes Corporacions, de manera que els ingressos d’estes no siguen reduïts ni minvats en les seues possibilitats de creixement futur.
 2. Els ingressos dels ens locals de la Comunitat Valenciana, consistents en participacions d’ingressos estatals i en subvencions incondicionades, seran percebudes a través de La Generalitat, la qual els distribuirà d’acord amb els criteris legals que la legislació de l’Estat establisca per a les participacions esmentades.

  El finançament dels ens locals garantirà la suficiència de recursos d’acord amb una distribució de competències basada en els principis de descentralització, subsidiarietat i simplificació administrativa.

  Els Ajuntaments, en l’elaboració dels seus pressuposts, establiran les mesures necessàries per a donar participació als ciutadans i les ciutadanes.

 3. Els ens locals de la Comunitat Valenciana tenen dret que l’Estat, o La Generalitat, si és el cas, quan suprimisquen o modifiquen qualsevol tribut de percepció municipal que minve els ingressos dels Ajuntaments, arbitre les mesures de compensació que impedisquen que les seues disponibilitats es vegen disminuïdes o reduïdes les seues possibilitats de creixement futur.

Article 71

 1. El patrimoni de la Generalitat està integrat per:
  1. Els béns i drets de què siga titular a l'aprovació del present Estatut.
  2. Els béns i drets afectes als servicis transferits per l'Estat.
  3. Els béns procedents, segons la legislació foral civil valenciana, d'herències intestades, quan el causant tinguera conforme a la legislació de l'Estat el veïnatge civil valencià, així com altres de qualsevol tipus.
  4. Altres donacions i herències, qualsevol que siga l'origen del donant o testador.
  5. Els béns i drets adquirits per la Generalitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid.
 2. El patrimoni de la Comunitat Valenciana, la seua administració, defensa i conservació, seran regulats per Llei de les Corts.

Article 72

La Hisenda de la Comunitat Valenciana està constituïda per:

 1. Els ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de drets privats, deixes, donacions i subvencions.
 2. Els impostos propis, taxes i contribucions especials d’acord amb el que establisca la Llei prevista a l’article 157.3 de la Constitució Espanyola.
 3. Els rendiments dels impostos cedits per l’Estat.
 4. Els recàrrecs sobre els impostos estatals.
 5. Un percentatge de participació en la recaptació total de l’Estat.
 6. Les assignacions i subvencions a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.
 7. L’emissió de deute i el recurs al crèdit.
 8. Els ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial.
 9. El producte de les multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.
 10. Els ingressos procedents de fons de la Unió Europea.
 11. Qualsevol altre tipus d’ingressos que es puguen obtindre en virtut de les lleis.

Article 73

 1. Està cedit a La Generalitat, en els termes previstos en el número tres d’este article, el rendiment dels tributs següents, en els percentatges que es determinen per la legislació de l’Estat:
  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb capacitat normativa, i participació en els ingressos per revisió de la declaració de la renda.
  2. Impost sobre Patrimoni.
  3. Impost sobre Successions i Donacions.
  4. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  5. Els tributs sobre el joc.
  6. Impost sobre el Valor Afegit.
  7. Impost especial sobre cervesa.
  8. Impost especial sobre vi i begudes fermentades.
  9. Impost especial sobre productes intermedis.
  10. Impost especial sobre l’alcohol i begudes derivades.
  11. Impost especial sobre hidrocarburs.
  12. Impost especial sobre labors de tabac.
  13. Impost especial sobre electricitat.
  14. Impost especial sobre determinats mitjans de transport.
  15. Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs.
  16. Aquells altres que pugen ser susceptibles de cessió. L’eventual supressió o modificació d’algun d’estos tributs, implicarà l’extinció o modificació de la cessió, sense perjuí de les compensacions que s’establisquen per l’Estat d’acord amb el Consell.
 2. El contingut d’este article es podrà modificar mitjançant un acord del Govern d’Espanya amb el Consell de La Generalitat, que serà tramitat pel Govern com a Projecte de Llei. A estos efectes la modificació del present article no es considerarà reforma de l’Estatut.
 3. L’abast i condicions de la cessió s’establiran per la Comissió Mixta mencionada en la Disposició Transitòria Segona, que, en tot cas, ho referirà a rendiments de la Comunitat Valenciana.

Article 74

La participació en els impostos de l’Estat, esmentada en la lletra e de l’article 72 d’este Estatut, es fixarà d’acord amb el Parlament i el Govern de l’Estat, amb subjecció a les normes de la Llei Orgànica que desenrotlla l’article 157 de la Constitució Espanyola, revisant-se el percentatge de participació en els supòsits regulats per llei.

Article 75

La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels tributs propis, els cedits i les formes de col·laboració en estes matèries, en relació als imposts de l’Estat, s’adequaran a la Llei Orgànica establida en l’article 157.3 de la Constitució Espanyola.

Article 76

 1. Correspon al Consell l’elaboració del pressupost de La Generalitat, que ha de ser sotmés a Les Corts per a la seua aprovació. Tota proposició o esmena que supose un augment dels crèdits o disminució dels ingressos pressupostaris, requerirà la conformitat del Consell per a la seua tramitació.
 2. El pressupost de La Generalitat serà únic i s’elaborarà amb criteris homogenis amb els de l’Estat. El pressupost té caràcter anual.
 3. El pressupost inclourà necessàriament la totalitat dels ingressos i gastos dels organismes i, si és el cas, els beneficis fiscals que afecten els tributs propis establits per Les Corts.
 4. El pressupost ha de ser presentat a Les Corts almenys amb dos mesos d’antelació al començament del corresponent exercici. Si aquell no estiguera aprovat el primer dia de l’exercici, s’entendrà prorrogat el de l’exercici anterior fins l’aprovació.
 5. Al Pressupost de La Generalitat s’acompanyaran els annexos dels pressupostos de les Empreses Públiques de La Generalitat.

Article 77

 1. La Generalitat, mitjançant acord de Les Corts, podrà emetre deute públic per finançar gastos d’inversió.
 2. El volum i les característiques de les emissions s’establiran d’acord amb l’ordenament general de la política creditícia i en coordinació amb l’Estat.
 3. Els títols emesos tindran la consideració de fons públics a tots els efectes.
 4. Si l’Estat emet deute que afecte un servici traspassat a La Generalitat, esta tindrà dret a una participació en funció del servici que presta.

Article 78

La Generalitat queda facultada per a constituir institucions de crèdit especialitzat i altres institucions necessàries per a la seua política econòmica, en els termes establits en la legislació de l’Estat.

Article 79

 1. La Generalitat, en l’exercici de les seues competències que li vénen atribuïdes pel present Estatut, podrà constituir entitats i organismes per al foment de la plena ocupació i el desenrotllament econòmic i social, i fomentarà la cooperació entre els agents públics i privats que constituïxen el sistema valencià de I+D+I.
 2. La Generalitat està facultada per a constituir, mitjançant Llei de Les Corts, un sector públic propi que es coordinarà amb l’estatal.

  Les empreses públiques de La Generalitat hauran de crear-se mitjançant una Llei de Les Corts.

 3. En els termes i nombre que establisca la legislació de l’Estat, La Generalitat proposarà les persones que han de formar part dels òrgans d’administració d’aquelles empreses públiques de titularitat estatal implantades a la Comunitat Valenciana.

Article 80

 1. La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, garantirà a totes les persones el dret a un treball digne, ben remunerat, estable i en condicions d’igualtat i seguretat, que permeta la conciliació de la vida laboral i familiar i el desenrotllament humà i professional dels treballadors.
 2. Així mateix, garantirà el dret als treballadors a tindre una jornada laboral que limite la duració màxima del temps de treball i en condicions que permeten períodes de descans diari i setmanal. També a les vacacions anuals retribuïdes.
 3. Per a fer possible la compatibilitat entre la vida professional i familiar, a tota persona treballadora, La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, garantirà el dret:
  1. A ser protegida per la Llei enfront de l’acomiadament motivat per la maternitat.
  2. Aun permís retribuït per causa de maternitat en la forma que determine la Llei.
  3. Aun permís parental amb motiu del naixement d’un fill. També per motiu d’adopció es tindrà dret a un permís parental proporcionat.
 4. La Generalitat promourà formes de participació dels treballadors en la propietat dels mitjans de producció i fomentarà la participació en les empreses i la creació de societats cooperatives i altres figures jurídiques d’economia social.
 5. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes valencians a l’accés als servicis públics d’ocupació i formació professional.