TÍTOL V. Relacions amb l'Estat i altres Comunitats Autonòmes

Article 59

  1. La Generalitat, a través del Consell, podrà celebrar convenis de col·laboració per a la gestió i prestació de servicis corresponents a matèries de la seua exclusiva competència, tant amb l’Estat com amb altres comunitats autònomes. Tals acords hauran de ser aprovats per Les Corts Valencianes i comunicats a les Corts Generals, entrant en vigor als 30 dies de la seua publicació.
  2. En els altres supòsits, els acords de cooperació amb altres comunitats autònomes requeriran, a  més del que preveu l’apartat anterior, l’autorització de les Corts Generals.
  3. Les relacions de la Comunitat Valenciana amb l’Estat i les altres comunitats autònomes es fonamentaran en els principis de lleialtat institucional i solidaritat. L’Estat vetlarà per pal·liar els desequilibris territorials que perjudiquen la Comunitat Valenciana.

    Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana es regixen en les seues actuacions i en les relacions amb les Institucions de l’Estat i les entitats locals pels principis de lleialtat, coordinació,  cooperació i col·laboració.

  4. La Generalitat mantindrà especial relació de cooperació amb les comunitats autònomes veïnes que s’incloguen en l’Arc Mediterrani de la Unió Europea.
  5. La Generalitat col·laborarà amb el Govern d’Espanya en allò referent a polítiques d’immigració.

Article 60

  1. La Comunitat Valenciana podrà sol·licitar a les Corts Generals que les lleis marc i les de bases que estes aproven en matèria de competència exclusiva de l’Estat atribuïsquen expressament a La Generalitat les facultats legislatives en el desenrotllament d’estes lleis, d’acord amb allò que disposa l’article 150.1 de la Constitució Espanyola.
  2. També podrà sol·licitar a l’Estat transferències o delegacions de competència no incloses en este Estatut, d’acord amb l’article 150.2 de la Constitució Espanyola.
  3. També podrà sol·licitar les transferències o delegacions de competències no incloses en l’article 149.1 de la Constitució i no assumides per La Generalitat mitjançant este Estatut.