DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

L’exercici de les competències financeres s’ajustarà al que disposa la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.

Segona

  1. Qualsevol modificació de la legislació de l’Estat, que, amb caràcter general i en l’àmbit nacional, implique una ampliació de les competències de les comunitats autònomes, s’aplicarà a la Comunitat Valenciana, considerant-se ampliades en eixos mateixos termes les seues competències.
  2. La Comunitat Valenciana vetlarà perquè el nivell d’autogovern establit en el present Estatut siga actualitzat en termes d’igualtat amb les altres comunitats autònomes.
  3. Aeste efecte, qualsevol ampliació de les competències de les comunitats autònomes que no estiguen assumides en el present Estatut o no li hagen sigut atribuïdes, transferides o delegades a la Comunitat Valenciana amb anterioritat, obligarà, si és el cas, a les institucions d’autogovern legitimades a promoure les corresponents iniciatives per a la dita actualització.

Tercera

  1. Per mitjà de la corresponent norma de l’Estat, es crearà i regularà la composició i funcions del Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, patrimoni històric del Poble Valencià, compartit amb altres pobles d’Espanya, en el qual tindrà participació preeminent la Comunitat Valenciana i altres comunitats autònomes.
  2. El Consell de La Generalitat, previ informe del Consell Valencià de Cultura, informarà l’avant projecte de norma a què es referix l’apartat anterior, que atendrà la unitat històrica de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Quarta

Les institucions i administracions de La Generalitat evitaran utilitzar en les seues expressions públiques un llenguatge que supose menyscabament o minusvaloració per a cap grup o persona per raó del seu sexe o qualsevol altra condició social el tractament diferenciat del qual estiga vetat pel nostre ordenament constitucional.