TÍTOL IV. Les Competències

Article 49

 1. La Generalitat té competència exclusiva sobre les matèries següents:
  1. Organització de les seues institucions d’autogovern, en el marc d’este Estatut.
  2. Conservació, desenrotllament i modificació del Dret Civil Foral Valencià.
  3. Normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del Dret substantiu valencià o de les especialitats de l’organització de La Generalitat.
  4. Cultura.
  5. Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí d’allò que disposa el número 28 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
  6. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de dipòsit que no siguen de titularitat estatal. Conservatoris de Música i dansa, centres dramàtics i servicis de Belles Arts d’interés per a la Comunitat Valenciana.
  7. Investigació, acadèmies l’àmbit principal d’actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana. Foment i desenrotllament, en el marc de la seua política cientificotecnològica, de la I D I, tot això sense perjuí d’allò que disposa el número 15 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
  8. Règim local, sense perjuí del que hi ha disposat en el número 18 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola. Alteracions dels termes municipals i topònims.
  9. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge.
  10. Monts, aprofitaments i servicis forestals, vies pecuàries i pasturatges, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d’acord amb el que hi ha disposat en el número 23 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
  11. Higiene.
  12. Turisme.
  13. Obres públiques que no tinguen la qualificació legal d’interés general de l’Estat o la realització de les quals no afecte una altra Comunitat Autònoma.
  14. Carreteres i camins l’itinerari dels quals transcórrega íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana.
  15. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, aeroports, heliports i servici meteorològic de la Comunitat Valenciana, sense perjuí del que disposen els números 20 i 21 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transport.
  16. Aprofitaments hidràulics, canals i recs, quan les aigües córreguen íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana; instal·lacions de producció, distribució i transport d’energia, sempre que este transport no isca del seu territori i l’aprofitament del qual no afecte una altra Comunitat Autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot açò sense perjuí d’allò que establix el número 25 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
  17. Pesca a aigües interiors, marisqueig, aqüicultura, caça i pesca fluvial i lacustre. Confraries de pescadors.
  18. Artesania.
  19. Ordenació farmacèutica, sense perjuí d’allò que disposa el número 16 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
  20. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i valors, d’acord amb la legislació mercantil.
  21. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, tot respectant la legislació mercantil.
  22. Col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució Espanyola.
  23. Fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l’àmbit principal d’actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.
  24. Servicis Socials.
  25. Joventut.
  26. Promoció de la dona.
  27. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, jóvens, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
  28. Esports i oci.
  29. Publicitat, sense perjuí de les normes dictades per l’Estat per a sectors i mitjans específics.
  30. Espectacles.
  31. Casinos, joc i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues Esportivobenèfiques.
  32. Estadística d’interés de La Generalitat.
  33. Cambres de la Propietat, Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, Cambres Agràries, sense perjuí del que disposa el número 10 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució espanyola.
  34. Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, i Caixes d’Estalvi, d’acord amb el que disposa la legislació bàsica de l’Estat.
  35.  Comerç interior, defensa del consumidor i de l’usuari, sense perjuí de la política general de preus, lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l’Estat.
  36.  Administració de justícia, sense perjuí del que hi ha disposat en la legislació de desplegament de l’article 149.1.5.ª de la Constitució.
 2. 2. La Generalitat té competència exclusiva sobre aquelles altres matèries que este Estatut atribuïsca expressament com a exclusives i les que amb este caràcter i mitjançant llei orgànica siguen transferides per l’Estat.
 3. 3. La Generalitat té també competència exclusiva, sense perjuí del que disposa l’article 149 de la Constitució i, si és el cas, de les bases i ordenació de l’activitat econòmica general de l’Estat, sobre les matèries següents:
  1. Defensa contra fraus i qualitat i seguretat agroalimentària.
  2. Societats agràries de transformació.
  3. Agricultura, reforma i desenrotllament agrari, i ramaderia.
  4. Sanitat agrària.
  5. Funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d’assistència sanitària de l’Institut Social de la Marina.
  6. Ensenyança nauticoesportiva i subaquaticoesportiva.
  7. Ensenyança professional nauticopesquera.
  8. Gestió de les funcions del servici públic d’ocupació estatal en l’àmbit de treball, ocupació i formació.
  9. Educativa, d’assistència i servicis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l’Institut Social de la Marina.
  10. Mediadors d’assegurances.
  11. Instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria.
  12. Patrimoni arquitectònic, control de la qualitat en l’edificació i habitatge.
  13. Busseig professional.
  14. Protecció civil i seguretat pública.
  15. Denominacions d’origen i altres mencions de qualitat, la qual cosa comprén el règim jurídic de la seua creació i funcionament; el reconeixement de les denominacions o indicacions, així com l’aprovació de les seues normes fonamentals i totes les facultats administratives de gestió i de control sobre l’actuació de les denominacions o indicacions.
  16. Règim de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació i del coneixement.
 4. També és competència exclusiva de La Generalitat el desenrotllament i execució de la legislació de la Unió Europea a la Comunitat Valenciana, en aquelles matèries que siguen de la seua competència.

Article 50

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat, i si és el cas en els termes que la mateixa establisca, correspon a La Generalitat el desenrotllament legislatiu i l’execució de les matèries següents:

 1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l’administració de La Generalitat i dels ens públics dependents d’esta, així com el règim estatutari dels seus funcionaris.
 2. Expropiació forçosa, contractes i concessions administratives, en l’àmbit de competències de La Generalitat.
 3. Reserva al sector públic de recursos o servicis essencials, especialment en cas de monopoli o intervenció d’empreses quan ho exigisca l’interés general.
 4. Ordenació del crèdit, banca i assegurances.
 5. Règim miner i energètic.
 6. Protecció del medi ambient, sense perjuí de les facultats de La Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.
 7. Ordenació del sector pesquer, excepte les competències previstes en esta matèria en l’article 49 d’este Estatut.
 8. Correspon a La Generalitat el desenrotllament legislatiu del sistema de consultes populars municipals en el seu àmbit, d’acord amb allò que disposen les Lleis a què fa referència l’apartat 3 de l’article 92, i número 18 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola. Correspon a l’Estat l’autorització de la seua convocatòria.

Article 51

 1. Correspon a La Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en les matèries següents:
  1. Laboral, assumint les facultats, competències i servicis que en este àmbit i a nivell d’execució té l’Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l’alta inspecció d’este, i el foment actiu de l’ocupació.
  2. Propietat intel·lectual i industrial.
  3. Pesos, mesures i contrast de metalls.
  4. Fires internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana.
  5. Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, l’execució dels quals no quede reservada a l’Estat.
  6. Salvament marítim i abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l’Estat corresponents al litoral valencià.
  7. L’autorització d’endeutament als ens locals de la Comunitat Valenciana d’acord amb allò que determine la legislació de l’Estat.
  8. Règim jurídic de les associacions l’àmbit principal d’actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.
  9. Les funcions que sobre la zona marítimoterrestre, costes i platges li atribuïx la legislació de l’Estat.
  10. Fons europeu i estatal de garantia agrària a la Comunitat Valenciana.
  11. La resta de les matèries que siguen atribuïdes en este Estatut de forma expressa com a competència d’execució, i aquelles que amb este caràcter i mitjançant Llei Orgànica siguen transferides per l’Estat.
 2. Correspon a La Generalitat la gestió dels ports i aeroports amb qualificació d’interés general quan l’Estat no es reserve la seua gestió directa.
 3. La Generalitat podrà col·laborar amb l’administració general de l’Estat en la gestió del cadastre, a través dels pertinents convenis.

Article 52

 1. D’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general correspon a La Generalitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola, la competència exclusiva de les matèries següents:
  1. Planificació de l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana.
  2. Indústria, sense perjuí del que hi ha determinat en les normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interés general i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.
  3. El desenrotllament i execució al seu territori dels plans establits per l’Estat per a la reestructuració de sectors industrials i econòmics.
  4. Sector públic econòmic de La Generalitat, en allò que no estiga previst per altres normes de l’Estatut.
 2. La Generalitat, en l’exercici de les seues competències, i sense perjuí de la coordinació general que correspon a l’Estat, fomentarà el sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa promovent l’articulació i cooperació entre les universitats, organismes públics d’investigació, xarxa d’instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats, amb la finalitat estatutària de I+D+I i amb el fi de fomentar el desenrotllament tecnològic i la innovació, amb recolzament del progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana. Es regularà mitjançant Llei de Les Corts.
 3. La Generalitat participarà així mateix en la gestió del sector públic econòmic estatal, en els casos i activitats en què procedisca.
 4. La Generalitat participarà en les decisions sobre la inversió de l’Estat a la Comunitat Valenciana, la qual, excloent-ne el Fons de Compensació Interterritorial, serà equivalent, per tal de complir el que es disposa en l’article 138 de la Constitució, al pes de la població de la Comunitat Valenciana sobre el conjunt de l’Estat per un període de set anys. Amb aquesta finalitat, es constituirà una comissió integrada per l’administració estatal, autonòmica i local.

Article 53

 1. És de competència exclusiva de La Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, moda- litats i especialitats, sense perjuí del que disposen l’article 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 81 d’aquella, el desenrotllen, de les facultats que atribuïx a l’Estat el número 30 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola, i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.
 2. La Generalitat, en l’exercici de les seues competències, garantirà el dret, de tots els ciutadans a una formació professional adequada, a la formació permanent i als mitjans apropiats d’orientació professional que li permeten una elecció fundada de carrera, ocupació o professió.

Article 54

 1. És de competència exclusiva de La Generalitat l’organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana.
 2. En matèria de Seguretat Social, correspondrà a La Generalitat:
  1. El desenrotllament legislatiu i l’execució de la legislació bàsica de l’Estat, llevat de les normes que configuren el règim econòmic d’esta.
  2. La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.
 3. Correspon a La Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat sobre productes farmacèutics.
 4. La Generalitat podrà organitzar i administrar per a aquelles finalitats, i dins el seu territori, tots els servicis relacionats amb les matèries abans esmentades, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i funcions en matèria de sanitat i seguretat social, i se’n reservarà l’Estat l’alta inspecció per al compliment de les funcions i competències continguts en este article.
 5. La Generalitat, en l’exercici de les competències en matèria de sanitat i seguretat social, garantirà la participació democràtica de tots els interessats, i també dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la Llei establisca.
 6. La Generalitat garantirà els drets dels ciutadans a conéixer els tractaments mèdics a què se’ls sotmeta, les seues possibles conseqüències i riscs, i a donar la seua aprovació a aquells de manera prèvia a la seua aplicació.
 7. La Generalitat vetlarà perquè la investigació per mitjà de persones s’ajuste a les previsions acordades en la Convenció Europea sobre els Drets de l’Home i la Biomedicina.

Article 55

 1. La Generalitat, mitjançant una Llei de Les Corts crearà un Cos únicde la Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana en el marc del present Estatut i de la Llei Orgànica que determina l’article 149.1.29.ª de la Constitució Espanyola.
 2. La Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana exercirà les següents funcions:
  1. La protecció de les persones i béns i el manteniment de de la seguretat pública.
  2. La vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de La Generalitat.
  3. La resta de funcions que determina la Llei Orgànica a què fa referència el punt 1 d’este article.
 3. És competència de La Generalitat, en el marc de la llei orgànica a la qual es referix l’article 149.1.29.ª de la Constitució, el comandament suprem de la Policia Autònoma i la coordinació de l’actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la seua dependència de les autoritats municipals.
 4. La Policia Judicial s’organitzarà al servici, i baix la vigilància, de l’Administració de Justícia d’acord amb el que regulen les Lleis processals.
 5. D’acord amb la legislació estatal, es crearà la Junta de Seguretat, que, sota la presidència del president de La Generalitat i amb representació paritària de l’Estat i de La Generalitat, coordinarà les actuacions de la Policia Autònoma i dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

Article 56

 1. Correspon a La Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desenrotllament legislatiu i l’execució del règim de radiodifusió i televisió i de la resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.
 2. En els termes establits en l’apartat anterior d’este article, La Generalitat podrà regular, crear i mantindre televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins.
 3. Per Llei de Les Corts, aprovada per majoria de tres quintes parts, es crearà el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.
 4. Quant a la seua composició, nomenament, funcions i estatut dels seus membres, igualment caldrà ajustar-se al que dispose la Llei.

Article 57

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l’antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat Històrica.

La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir i en protegirà l’entorn paisatgístic. Una Llei de Les Corts determinarà el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d’encontre de tots els valencians i com a centre d’investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana.

Article 58

 1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils a la Comunitat Valenciana seran nomenats pel Consell, d’acord amb les lleis de l’Estat.
 2. Per a la provisió de Notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exercixen al territori de la Comunitat Valenciana com si ho fan a la resta d’Espanya. En cap cas no podrà establir-se l’excepció de naturalesa o de residència. Els Notaris hauran de garantir l’ús del valencià en l’exercici de la seua funció en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de conformitat amb les normes d’este estatut. Igualment garantiran l’aplicació del Dret Civil Foral Valencià, que hauran de conéixer.
 3. El Consell participarà també en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores a càrrec dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, d’acord amb el que preveuen les lleis de l’Estat.