TÍTOL VIII. Administració Local

Article 63

 1. Les entitats locals incloses en el territori de la Comunitat Valenciana administren amb autonomia els afers propis, d’acord amb la Constitució Espanyola i este Estatut.
 2. Les administracions públiques locals de la Comunitat Valenciana es regixen en les seues relacions pels principis de coordinació, cooperació i col·laboració.
 3. La Generalitat i els ens locals poden crear òrgans de cooperació, amb composició bilateral o multilateral, d’àmbit general o sectorial, en aquelles matèries en què existisca competències compartides, amb fins de coordinació i cooperació segons els casos.
 4. La legislació de Les Corts fomentarà la creació de figures associatives entre les administracions públiques per a millorar la gestió dels interessos comuns i per a garantir l’eficàcia en la prestació de servicis.

Article 64

 1. Els Municipis estaran regits per Ajuntaments de caràcter representatiu, triats per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, com establisca la Llei. En el marc de la legislació bàsica de l’Estat, Les Corts aprovaran la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 2. Les Corts impulsaran l’autonomia local, podent delegar l’execució de les funcions i competències en aquells Ajuntaments i ens locals supramunicipals que, pels seus mitjans, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.

  La distribució de les responsabilitats administratives entre les diverses administracions locals ha de tindre en compte la capacitat de gestió i es regix pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que hi ha establit en la Carta europea de l’autonomia local i pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal.

  Mitjançant llei de Les Corts es procedirà a la descentralització a favor dels Ajuntaments d’aquelles competències que siguen susceptibles d’això, atenent la capacitat de gestió dels mateixos. Esta descentralització anirà acompanyada dels suficients recursos econòmics perquè siga efectiva.

 3. Per a potenciar l’autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, per Llei de Les Corts, es crearà el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana amb els mateixos criteris que el fons estatal.
 4. Es crearà una Comissió Mixta entre La Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a òrgan deliberant i consultiu per a determinar les bases i mètodes que afavorisquen les bases de participació entre les dites institucions.

  La Comissió Mixta susdita informarà preceptivament, en la tramitació per Les Corts, sobre les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les entitats locals i en la tramitació de plans i normes reglamentàries d’idèntic caràcter.

Article 65

 1. Una llei de Les Corts, en el marc de la legislació de l’Estat, que haurà de ser aprovada per majoria de dos terços, podrà determinar la divisió comarcal, després de ser consultades les entitats locals afectades.
 2. Les Comarques són circumscripcions administratives de La Generalitat i Entitats Locals determinades per l’agrupació de municipis per a la prestació de servicis i gestió d’afers comuns.
 3. Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per Llei de Les Corts aprovada també per majoria de dos terços, després de ser consultades les entitats locals afectades.

Article 66

 1. Les Diputacions Provincials seran expressió, dins de la Comunitat Valenciana, de l’autonomia provincial, d’acord amb la Constitució, la legislació de l’Estat, i el present Estatut. Tindran les funcions consignades en la legislació de l’Estat i les delegades per la Comunitat Valenciana.
 2. La Generalitat, mitjançant una Llei de Les Corts, podrà transferir o delegar en les Diputacions Provincials l’execució d’aquelles competències que no siguen d’interés general de la Comunitat Valenciana.
 3. La Generalitat coordinarà les funcions pròpies de les Diputacions Provincials que siguen d’interés general de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, i en el marc de la legislació de l’Estat, per Llei de Les Corts, aprovada per majoria absoluta, s’establiran les fórmules generals de coordinació i la relació de les funcions que han de ser coordinades, fixant-se, si és el cas, les singularitats que, segons la naturalesa de la funció, siguen indispensables per a la seua més adequada coordinació. Als efectes de coordinar estes funcions, els pressupostos de les Diputacions, que estes elaboren i aproven, s’uniran als de La Generalitat.
 4. Les Diputacions Provincials actuaran com a institucions de La Generalitat i estaran sotmeses a la legislació, reglamentació i inspecció d’esta, en la mesura que s’executen competències delegades per la mateixa.
 5. Si una Diputació Provincial no complira les obligacions que el present Estatut i altres Lleis de Les Corts li imposen, el Consell, previ requeriment al President de la Diputació que es tracte, podrà adoptar les mesures necessàries per a obligar aquella al compliment forçós de tals obligacions.

  La Diputació Provincial podrà recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

  Les Corts, per majoria absoluta, podran revocar la delegació de l’execució d’aquelles competències en què l’actuació de les Diputacions atempte contra l’interés general de la Comunitat Valenciana.