CAPÍTOL IV. El Consell

Article 29

  1. El Consell és l’òrgan col·legiat de govern de La Generalitat, que té la potestat executiva i reglamentària. En particular, dirigix l’Administració, que es troba baix l’autoritat de La Generalitat.
  2. Els membres del Consell que reben el nom de Consellers són designats pel President de La Generalitat. Les seues funcions, composició, forma de nomenament i de cessament, seran regulades per Llei de Les Corts.
  3. La seu del Consell serà a la ciutat de València, i els seus organismes, servicis i dependències es podran establir en diferents llocs del territori de la Comunitat Valenciana, d’acord amb criteris de descentralització i coordinació de funcions.
  4. Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell, que per la seua naturalesa ho exigisquen, seran publicats al Diari Oficial de La Generalitat en les dos llengües oficials. Pel que fa a la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, s’ajustarà al que dispose la norma estatal corresponent.

Article 30

El Consell respon políticament de forma solidària davant Les Corts, sense perjuí de la responsabilitat directa de cada membre per la seua gestió.
El seu President, prèvia deliberació del Consell, pot plantejar davant Les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei. La qüestió es considerarà aprovada quan obtinga la majoria simple. Si tenia per objecte un projecte de llei, este es consideraria aprovat segons el text tramés pel Consell, excepte en els casos que es requerisca una majoria qualificada.

Article 31

La responsabilitat penal i civil dels membres del Consell i, si és el cas, la del President, s’exigirà en els mateixos termes que este Estatut determina per als Diputats.

Article 32

El Consell podrà interposar el recurs d’inconstitucionalitat. També podrà, per pròpia iniciativa o amb  l’acord previ de Les Corts, suscitar els conflictes de competència a què fa referència l’apartat c del  número 1 de l’article 161 de la Constitució Espanyola.