CAPÍTOL IV. Carrera i promoció professional

Article 55. Concepte i principis

 1. Els funcionaris de carrera tenen dret a la promoció professional mitjançant un conjunt d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés que han de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat
 2. A aquest objecte, s’establiran mecanismes que possibiliten el dret a la promoció professional, de manera que es conjuminen l’actualització i el perfeccionament dels seus funcionaris de carrera amb la millora de la prestació del servei públic.

Article 56. Modalitats de la promoció professional

La promoció professional dels funcionaris de carrera es portarà a terme mitjançant l’aplicació aïllada o simultània d’alguna o algunes de les modalitats següents:

 1. Carrera horitzontal, consistent en la progressió professional a través d’un sistema de graus, sense necessitat de canviar de lloc de treball.
 2. Carrera vertical, basada en l’adquisició d’un major nivell competencial, mitjançant l’obtenció de llocs de treball per concurs o lliure designació.
 3. Promoció interna vertical, per mitjà de l’accés a un altre cos o escala d’un grup o subgrup superior.
 4. Promoció interna horitzontal, a través de l’accés a altre cos o escala d’un grup o subgrup d’igual classificació professional.

Article 57. Carrera horitzontal

 1.  La carrera horitzontal comporta el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera com a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i la seua actuació professional, de la qualitat dels treballs fets, dels coneixements adquirits i del resultat de l’avaluació de l’exercici, i també d’aquells altres mèrits i aptituds que puguen establir-se reglamentàriament per raó de l’especificitat de la funció desenvolupada i de l’experiència adquirida.
 2. Reglamentàriament s’establirà un sistema de graus de desenvolupament professional, en el qual es regularan els requisits, les remuneracions i la forma d’accés a cadascun dels graus.
 3. Amb caràcter general la progressió serà consecutiva i la carrera haurà de consistir en un mínim de cinc nivells per grup, amb una durada màxima de cinc anys en cada nivell.

Article 58. Carrera vertical

 1. La carrera vertical consisteix en l’obtenció amb destinació definitiva de llocs de treball pels funcionaris de carrera que, segons la seua classificació, pot comportar una major responsabilitat o dificultat tècnica i que comportarà el reconeixement, amb els efectes prevists en aquesta llei, del nivell competencial corresponent.
 2. El nivell competencial s’adquireix per l’exercici de llocs de treball que tinguen assignada una mateixa posició retributiva, durant dos anys continuats o durant tres amb interrupció.
 3. Els funcionaris tenen dret, qualsevol que siga el lloc de treball que ocupen, a percebre com a mínim el complement de destinació del lloc de treball corresponent al seu nivell consolidat.

Article 59. Promoció interna dels funcionaris de carrera

 1. 1. Els funcionaris de carrera poden accedir, mitjançant promoció interna, a un cos o escala d’un grup o subgrup superior al que pertanyen, o a un altre d’igual classificació professional.

  A aquest fi, les ofertes d’ocupació pública reservaran un percentatge d’almenys un 50% dels llocs vacants que es convoquen a oposició o concurs oposició.

  La promoció interna es farà efectiva mitjançant la participació en els procediments selectius que a aquest efecte es convoquen, amb respecte dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i dels que regeixen amb caràcter general l’accés a la funció pública.

  Aquestes proves poden portar-se a terme en convocatòries independents de les d’ingrés quan, per conveniència de la planificació general dels recursos humans, així ho acorde la Mesa de les Corts.

 2. Pot participar en la promoció interna, el personal funcionari de carrera que pertanya a altres cossos o escales, sempre que complesquen els requisits establerts en aquest article.
 3. Per a concórrer a les proves de promoció interna, cal reunir els requisits exigits per a l’accés, haver prestat serveis efectius durant, almenys, dos anys com a funcionari de carrera en el cos o escala des del qual s’accedeix.
 4. Els qui accedesquen a un altre cos o escala pel sistema de promoció interna tenen, en tot cas, preferència per a cobrir els llocs de treball vacants oferts sobre el personal aspirant que no procedesca d’aquest torn.
 5. Les convocatòries poden establir l’exempció de la realització d’aquelles proves que tinguen per objecte acreditar coneixements ja exigits en l’accés al cos o escala d’origen. En aquest cas, les convocatòries determinaran l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’exempció esmentada.

Article 60. Avaluació de l’exercici

 1. Les Corts, amb la negociació prèvia amb els sindicats, implantaran progressivament sistemes que permeten l’avaluació de l’exercici dels empleats públics al seu servei, mitjançant la valoració de la conducta professional i el mesurament del rendiment o els resultats obtinguts.
 2. Els sistemes d’avaluació s’orientaran a la millor gestió de l’administració parlamentària, a controlar i reduir l’absentisme, al progrés i el desenvolupament professional i a la motivació dels empleats públics mitjançant la seua involucració en els objectius prèviament fixats per l’organització, i s’adequaran, en tot cas, a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació.
 3. Reglamentàriament es determinaran el sistema i el procediment per a l’avaluació, i els efectes del seu resultat sobre la carrera horitzontal, la formació, la provisió de llocs de treball i, si escau, la percepció del complement de carrera.