CAPÍTOL VI. Situacions administratives

Article 70. Tipus de situacions

Els funcionaris de les Corts Valencianes estan en alguna de les situacions següents:

 1. Servei actiu.
 2. Serveis especials.
 3. Servei en altres administracions públiques.
 4. Excedència.
 5. Expectativa de destinació.
 6. Suspensió de funcions.

Article 71. Servei actiu

 1. Estan en situació de servei actiu els qui ocupen llocs de treball adscrits a funcionaris que figuren en la relació de llocs de treball de les Corts Valencianes.
 2. Quan se’ls haja conferit una comissió de serveis en organismes internacionals, Corts Generals, entitats públiques, governs estrangers o programes de cooperació internacional, o institucions de la Generalitat, parlaments o assemblees legislatives de comunitats autònomes per un període no superior a sis mesos.
 3. Els funcionaris en situació de servei actiu tindran plenitud de drets, deures i responsabilitats inherents a la seua condició de funcionari.

Article 72. Serveis especials

 1. Els funcionaris de carrera de les Corts Valencianes seran declarats en serveis especials:
  1. Quan siguen designats membres del govern o dels òrgans de govern de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, membres de les institucions de la Unió Europea o de les organitzacions internacionals, o siguen nomenats alts càrrecs de les administracions públiques o institucions esmentades.
  2. Quan siguen autoritzats per a fer una missió per període determinat superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional.
  3. Quan siguen nomenats per a ocupar llocs o càrrecs en organismes públics o entitats, depenents o vinculats a les administracions públiques que, de conformitat amb el que s’establesca en la respectiva administració pública, estiguen assimilats en el seu rang administratiu a alts càrrecs.
  4. Quan siguen adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Poble o destinats al Tribunal de Comptes en els termes prevists en l’article 93.3 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril.
  5. Quan accedesquen a la condició de diputat o senador de les Corts Generals, membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes si perceben retribucions periòdiques per la realització de la funció.
  6. Quan s’ocupen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les assemblees de les ciutats de Ceuta i Melilla i en les entitats locals, quan s’ocupen responsabilitats d’òrgans superiors i directius municipals i quan s’ocupen responsabilitats de membres dels òrgans locals per al coneixement i la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
  7. Quan siguen designats per a formar part del Consell General del Poder Judicial o dels consells de justícia de les comunitats autònomes.
  8. Quan siguen elegits o designats per a formar part dels òrgans constitucionals o dels òrgans estatutaris de les comunitats autònomes o uns altres l’elecció dels quals corresponga al Congrés dels Diputats, al Senat o a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
  9. Quan siguen designats com a personal eventual per a ocupar llocs de treball amb funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament polític i no opten per romandre en la situació de servei actiu.
  10.  Quan adquiresquen la condició de funcionaris al servei d’organitzacions internacionals.
  11. Quan siguen designats assessors dels grups parlamentaris de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
  12. Quan siguen activats com a reservistes voluntaris per a prestar serveis en les forces armades.
  13. Quan així es determine en una norma amb rang de llei.
 2. Els funcionaris en situació de serveis especials tenen dret a la reserva de la plaça que ocuparen.
 3. Se’ls computarà el temps de permanència en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, antiguitat, Seguretat Social, consolidació de grau i els complements que es pugueren establir.

Article 73. Excedència

 1. Els funcionaris de carrera poden ser declarats en situació d’excedència a petició en les modalitats següents:
  1. Excedència per interès particular.
  2. Excedència per agrupació familiar.
  3. Excedència automàtica.
  4. Excedència voluntària per cura de familiars.
  5. Excedència per raó de violència de gènere.
 2. Els funcionaris de carrera podran obtenir l’excedència voluntària per interès particular quan hagen prestat serveis efectius durant un període mínim de tres anys immediatament anteriors.

  La concessió de l’excedència voluntària per interès particular quedarà subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. No podrà declarar-se quan al funcionari se li instruesca expedient disciplinari.

  Procedirà d’ofici la declaració d’excedència voluntària per interès particular quan finalitzada la causa que determinara la passada a una situació diferent a la de servei actiu s’incomplesca l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini de trenta dies.

  Qui es troben en situació d’excedència per interès particular no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascens, triennis i drets en el règim de la Seguretat Social que li siguen d’aplicació.

 3. L’excedència voluntària per agrupació familiar podrà concedir-se sense necessitat de complir un mínim de temps de serveis efectius prestats en les Corts Valencianes, als funcionaris el cònjuge dels quals residesca en una altra localitat per haver obtingut i estar ocupant un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o laboral fix en qualsevol administració pública, organismes públics i entitats de dret públic que en depenguen o hi estiguen vinculats, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats autònomes, i també de la Unió Europea o en organitzacions internacionals.

  Els qui es troben en situació d’excedència voluntària per agrupació familiar no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis, drets en el règim de la Seguretat Social que els siga aplicable.

 4. Pertocarà l’excedència automàtica quan passen a situació de servei actiu en altres cossos al servei de les Corts Valencianes o de qualsevol altra administració o organisme públic.
 5. Els funcionaris de carrera tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per a atendre la cura de cada fill, tant quan ho siga per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o preadoptiu, comptadors des de la data de naixença o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.

  Els successius fills generaran dret a un nou període d’excedència que, en tot cas, posarà fi al que estigueren gaudint.

  Tindran dret a un període d’excedència de tres anys els funcionaris per a atendre la cura d’un familiar que es trobe al seu càrrec, fins al segon grau inclusivament de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no puga valdre’s per si mateix i no ocupe activitat retribuïda.

  Cada familiar que complesca els requisits expressats generarà dret a un nou període d’excedència que, en tot cas, posarà fi al que estigueren gaudint.

  Aquesta excedència és un dret individual dels funcionaris de les Corts Valencianes i en cas que dos funcionaris generarenel dret a gaudir-la pel mateix subjecte causant, l’administració de les Corts Valencianes podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels serveis.

  El temps de permanència en aquesta situació serà computable a l’efecte de triennis, carrera i drets en el règim de Seguretat Social que hi siga aplicable. El funcionari tindrà dret, durant els tres primers anys d’excedència, a la reserva del lloc de treball ocupat, sempre que l’ocupara en virtut de concurs.

 6. Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l’assistència social integral, tindran dret a sol·licitar la situació d’excedència sense haver d’haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que siga exigible termini de permanència en aquesta.

  Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocuparen, sent computable aquest període a l’efecte d’antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que hi siga aplicable.

  Quan les actuacions judicials ho exigiren es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als indicats anteriorment, a fi de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.

  Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

Article 74. Suspensió de funcions

 1. El funcionari declarat en la situació de suspensió quedarà privat durant el temps de permanència en la aquesta de l’exercici de les seues funcions i de tots els drets inherents a la condició. La suspensió pot ser provisional o ferma.
 2. La suspensió provisional podrà acordar-se preventivament durant la tramitació d’un procediment judicial o expedient disciplinari que instruesca al funcionari l’autoritat competent, per a ordenar la incoació de l’expedient, amb l’informe previ del Consell de Personal.
 3. El temps de suspensió provisional com a conseqüència de l’expedient disciplinari no podrà excedir de sis mesos. El suspens provisional tindrà dret a percebre el 75% del seu i l’antiguitat, tant en mensualitats com pagues extraordinàries, exclusivament. La paralització del procediment per causa imputable a l’interessat comportarà la pèrdua de tota retribució mentre es mantinga la paralització. Així mateix, no es pagarà cap haver en cas d’incompareixença en el procediment disciplinari.
 4. Si el funcionari resulta absolt del procediment judicial o de l’expedient disciplinari o si la sanció que se li imposa és inferior a la de suspensió, el temps de durada d’aquesta es computarà com de servei actiu, havent d’incorporar-se immediatament al seu lloc de treball amb reconeixement de tots els drets econòmics i altres que pertoquen des de la data d’efectes de la suspensió.
 5. La suspensió tindrà caràcter ferm quan s’impose en virtut de condemna judicial o sanció disciplinària. La durada no podrà excedir de sis anys quan s’impose per sanció disciplinària.

Article 75. Reingrés al servei actiu

El reingrés al servei dels qui no tinguen reserva d’un lloc de treball s’efectuarà en ocasió de l’existència d’un lloc vacant, respectant l’ ordre de prelació següent:

 1. Suspesos.
 2. Excedents per raó de familiars.
 3. Excedents voluntaris.

Article 76. Expectativa de destinació

Els funcionaris estaran en situació d’expectativa de destinació en els casos en els quals siga impossible obtenir el reingrés en servei actiu quan el funcionari cesse en la seua situació d’excedència voluntària, excedència per a la cura dels seus fills o suspensió ferma.

Els funcionaris de les Corts Valencianes que es troben en aquesta situació tindran dret a percebre les retribucions bàsiques que els correspon en concepte de sou i antiguitat, i el pagament del temps que estiguen en aquesta situació a l’efecte de còmput d’antiguitat i drets del règim de la Seguretat Social que els siguen aplicables. Estaran a disposició de les Corts Valencianes per a l’acompliment de funcions de suplència o substitució pròpies del cos a què pertanyen.