DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. Promoció interna per conversió directa de places

La promoció interna per conversió directa de places es portarà a terme mitjançant la superació de cursos selectius, amb avaluació contínua i proves finals, que faran els qui, reunint els requisits que s’establesquen per a la promoció interna dels funcionaris de carrera de les Corts Valencianes ocupen places, a les quals van accedir mitjançant concurs oposició, barrades en les modificacions de la relació de llocs de treball que amb posterioritat a l’aprovació d’aquest estatut de personal es facen.

Els processos a què fa referència el paràgraf anterior haurien de concloure abans dels dos anys següents a l’entrada en vigor d’aquest estatut.