CAPÍTOL VIII. Òrgans competents en matèria de personal

Article 86. Òrgans competents

Les competències en matèria de personal, d’acord amb el que hi ha disposat en l’Estatut d’autonomia, el Reglament de les Corts, els Estatuts de govern i règim interior i aquest estatut, són exercides per la Presidència, la Mesa i el lletrat major o lletrat o lletrada en qui aquest delegue.

Article 87. Mesa de les Corts

Correspon a la Mesa de les Corts:

 1. Aprovar les normes de desenvolupament d’aquest estatut, a proposta del lletrat major-secretari general.
 2. Aprovar la relació de llocs de treball.
 3. Aprovar l’oferta d’ocupació pública.
 4. Determinar el concret sistema de selecció que ha de regir en cada convocatòria per a l’accés a la condició de funcionari o personal laboral de les Corts Valencianes.
 5. Aprovar les bases i resoldre els procediments d’accés a la condició de funcionari o personal laboral de les Corts Valencianes.
 6. Aprovar les bases i resoldre els procediments per a provisió de llocs de treball.
 7. Resoldre els expedients de compatibilitat del personal, amb l’informe de la Secretaria General.
 8. Declarar la jubilació forçosa per compliment de l’edat.
 9. Resoldre els expedients disciplinaris de personal funcionari.
 10. Determinar l’estructura i la quantia de les retribucions.
 11. Declarar la situació administrativa dels funcionaris.
 12. Convocar eleccions al Consell de Personal.
 13. Aprovar el calendari laboral i fixar l’horari de treball.
 14. Aprovació de gratificacions al personal per serveis extraordinaris o especials i autorització prèvia per a la seua realització.
 15. Resoldre els expedients de concessió de gratificacions extraordinàries.
 16. Qualssevol altres que no estiguen atribuïdes específicament a un altre òrgan.

Article 88. Presidència

Correspon a la Presidència de les Corts:

 1. El nomenament i el cessament del personal eventual, d’acord amb el que es disposa en l’article 5 d’aquest estatut.
 2. L’adscripció amb caràcter definitiu o provisional dels llocs de treball.
 3. Adoptar les mesures necessàries per a garantir els serveis mínims en cas de vaga del personal.
 4. El nomenament de funcionaris i personal laboral.
 5. Vigilar i exercir la inspecció superior del compliment de les disposicions relatives al personal i a l’organització de les Corts Valencianes.

Article 89. Lletrat major-Secretaria General

Correspon al lletrat major de les Corts:

 1. Reconèixer l’adquisició del grau de personal dels funcionaris.
 2. Reconeixement de triennis dels funcionaris.
 3. Concedir llicències.
 4. Aprovar el pla anual de vacances.
 5. Proposar i, si escau, aplicar aquelles mesures organitzatives i de qualsevol altra índole que puguen redundar en la millora i en l’eficàcia dels serveis, d’acord amb la direcció superior de la Mesa i de la Presidència.
 6. Dur les relacions generals amb les organitzacions sindicals representants del personal de les Corts Valencianes.
 7. Informar de les sol·licituds de compatibilitat que es formulen.
 8. Formalitzar la presa de possessió i les diligències de cessament de funcionaris.
 9. Exercir la potestat disciplinària i incoar procediments disciplinaris.
 10. Imposar sancions per faltes lleus i proposar a la Mesa sancions per faltes greus i molt greus.