DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Integració en els nous grups de classificació

Els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes s’integren de forma automàtica en els grups de classificació professional de funcionaris prevists en l’article 10, d’acord amb les equivalències següents:

  • Antic grup A: subgrup A1
  • Antic grup B: subgrup A2
  • Antic grup C: subgrup C1
  • Antic grup D i antic grup E: subgrup C2.