DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

  1. Les Corts podran sol·licitar del Consell l’adscripció al seu servei de personal que pertanya a la Policia de la Generalitat, per a l’exercici de funcions de seguretat.
  2. Aquest personal, independentment de la seua permanència en el cos d’origen en la situació de servei actiu, dependrà jeràrquicament de la Presidència i de la Secretaria General de les Corts, sense perjudici de la dependència de la conselleria competent.
  3. Els funcionaris que, com a conseqüència de l’adscripció prevista en l’apartat primer d’aquesta disposició, presten servei en les Corts es regiran per la legislació que els corresponga per la seua pertinença a l’administració d’origen. Així mateix, podran percebre els incentius i les gratificacions que, a càrrec dels pressuposts de les Corts Valencianes, es determinen anualment.