CAPÍTOL II. Classes de personal

Article 3. Classes de personal

El personal al servei de les Corts Valencianes es classifica en funcionari de carrera, funcionari interí, personal eventual i personal laboral.

Article 4. Funcionaris de carrera

 1. Són funcionaris de carrera els qui en virtut de nomenament legal estan vinculats a les Corts Valencianes amb una relació estatutària de caràcter permanent per a l’exercici de serveis professionals i ocupen places dotades en el pressupost de les Corts o es troben en alguna de les situacions regulades en aquest estatut.
 2. L’exercici de les funcions que impliquen participació directa o indirecta en l’exercici de potestats públiques o en la salvaguarda d’interessos generals, correspon exclusivament als funcionaris de carrera.

Article 5. Funcionaris interins

 1. Són funcionaris interins aquells que per raons expressamentjustificades de necessitat i urgència són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera mentre hi haja aquesta necessitat i urgència quan es done alguna de les circumstàncies següents:
  1. L’existència de places vacants quan no siga possible cobrir-les per funcionaris de carrera.
  2. La substitució transitòria dels titulars.
  3. L’execució de programes de caràcter temporal.
  4. L’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos. Aquest nomenament de funcionari interí podrà efectuarse a temps parcial quan la necessitat es done per la reducció de jornada o jubilació parcial de funcionaris de carrera.
 2. La selecció de funcionaris interins es farà mitjançant procediments àgils que, en tot cas, han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
 3. La prestació de serveis en qualitat de funcionari interí no pot ser considerada com a mèrit preferent per a l’accés a la condició de funcionari de carrera, ni per a la promoció interna.
 4. Les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han d’incloure preferentment en l’oferta pública d’ocupació corresponent al següent exercici en què es produeix el seu nomenament.
 5. El cessament dels funcionaris interins s’esdevindrà, a més de per les causes previstes en el article 67, quan acabe la causa que en va donar lloc al nomenament.

Article 6. Personal eventual

 1. El personal eventual és el qual en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent solament fa funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial en llocs de treball no reservats a funcionaris i que figuren en la relació de llocs de treball.
 2. La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l’accés a la funció pública de les Corts Valencianes o per a la promoció interna.
 3. Al personal eventual li seran aplicables les disposicions del règim general dels funcionaris de carrera que siguen adequades a la naturalesa de la seua condició.
 4. El nomenament i el cessament seran lliures per a la Presidència de la cambra, a proposta dels membres de la Mesa, de la Secretaria General o, si escau, d’altres responsables de l’organització parlamentària als quals ha de prestar la seua assistència.
 5. El personal eventual cessarà automàticament en el seu càrrec quan concloga el mandat de la Presidència de les Corts Valencianes o de l’autoritat a la qual estiga adscrit.

Article 7. Personal laboral

Les Corts Valencianes podrà contractar personal laboral, excepcionalment, quan siga necessari per al compliment de funcions que no es troben atribuïdes als cossos o escales de funcionaris del parlament.

Article 8. Relació de llocs de treball

 1. La relació de llocs de treball (RLT) és pública i ha d’incloure tots els llocs de treball de naturalesa funcionarial, laboral i eventual existents.
 2. La RLT inclou:
  1. Número
  2. Denominació
  3. Naturalesa jurídica
  4. Classificació professional en un grup, subgrup o agrupació professional per als llocs funcionarials i en el respectiu grup professional per als llocs laborals
  5. Retribucions complementàries assignades al lloc
  6. Forma de provisió
  7. Adscripció orgànica
  8. Requisits per a la seua provisió, entre els quals haurà de constar necessàriament el cos, l’agrupació professional i, si escau, l’escala corresponent per als llocs funcionarials, i la categoria professional per als llocs laborals
  9. Si escau, mèrits
  10. Qualsevol altra circumstància rellevant per a la seua provisió en els termes prevists reglamentàriament
 3. La RLT serà aprovada per la Mesa de les Corts amb la negociació prèvia en la Mesa Negociadora i publicada en el Butlletí Oficial de Les Corts.

Article 9. Grups per nivell de titulació

 

Els cossos, escales i subescales s’agrupen de la forma següent, segons el nivell de titulació:

– Grup A. Dividit en dos subgrups, A1 i A2:
Per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup s’exigirà estar en possessió del títol universitari de grau o titulació equivalent. En aquells supòsits en els quals la llei exigesca un altre títol universitari, serà aquest el que es tinga en compte.

– Grup B:
Per a l’accés a aquest cos o escala s’exigirà estar en possessió del títol de tècnic superior o titulació equivalent.

– Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés:
C1: possessió del títol de batxiller o tècnic o titulació equivalent.
C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació equivalent.

Article 10. Cossos i escales

Els funcionaris de les Corts s’agrupen per cossos d’acord amb el caràcter homogeni de les funcions que han de complir. Dins dels cossos pot haver-hi escales i subescales per raó de l’especialització de les funcions.

La creació, la modificació o la supressió dels cossos s’establiran en aquest Estatut del personal. La creació, la modificació o la supressió d’escales i subescales es farà mitjançant disposició aprovada per la Mesa de les Corts, amb la negociació prèvia en la Mesa Negociadora de les Corts Valencianes.

Article 11. Cossos de les Corts

Els cossos de les Corts Valencianes són els següents:

 1. Cos de lletrats de les Corts.
 2. Cos de tècnics d’administració parlamentària.
 3. Cos de tècnics especialitzats.
 4. Cos d’administratius de les Corts.
 5. Cos de serveis auxiliars.

Article 12. Funcions dels cossos

 1. Cos de lletrats

  L’exercici de les funcions d’assessorament juridicotècnic a la Presidència, la Mesa de la cambra, les meses de les comissions, les ponències, i la redacció, de conformitat amb els acords adoptats per aquests òrgans, de les resolucions, els informes, els dictàmens i les actes corresponents. Substitució del lletrat o la lletrada major en el Ple, la Mesa i la Junta de Síndics i assistència, si escau, a les aquestes. Elaboració de dictàmens sobre qüestions parlamentàries a iniciativa de la Presidència, de la Mesa o d’una comissió o ponència. Assessorament o defensa en judici davant els tribunals ordinaris i del Tribunal Constitucional. Els seus membres han de trobar-se en possessió del títol de llicenciat en dret o el grau en dret i el títol oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a les activitats relacionades amb les funcions assignades al cos.

 2. Cos tècnic d’administració parlamentària

  Al cos tècnic d’administració parlamentària, hi correspon el desenvolupament de funcions d’estudi administració, elaboració d’informes, assessorament, coordinació iproposta, comunes a l’activitat administrativa i parlamentària de les Corts Valencianes en àrees de programació, gestió, execució, inspecció o control.

 3. Cos de tècnics especialitzats

  Les funcions que hi correspon són les d’estudi, administració, elaboració d’informes, assessorament, coordinació i proposta propis de la professió per a l’exercici de la qual habilite la titulació exigida per a l’accés al cos, i l’acompliment de tasques que requeresquen coneixements propis i específics d’una formació acadèmica concreta.

 4. Cos d’administratius de les Corts Valencianes

  Són funcions del cos d’administratius de les Corts Valencianes:

  • L’acompliment de tasques de tramitació i control d’expedient, i també treballs d’ofimàtica, arxiu, càlcul, treballs de secretaria, atenció de telefonades i agendes.
  • Reproducció exacta de les intervencions produïdes i dels acords adoptats, composició de texts que hagen de publicar- se en els butlletins oficials i en les publicacions fetes o promogudes per les Corts Valencianes. Utilització d’equips informàtics.
 5. Cos de serveis auxiliars de les Corts

  Els corresponen l’acompliment de funcions de:

  • Vigilància, control, accés i custòdia en l’interior dels edificis, orientació i acompanyament de persones, auxili i assistència a la celebració de reunions dels òrgans de la cambra, de l’activitat parlamentària i administrativa, col·laboració amb les activitats protocol·làries, realitzacióde treballs de reproducció, trasllat i distribució de documents, objectes i altres anàlegs, suport a les diferents unitats administratives en els serveis en els quals se’ls encomane. Utilització d’equips informàtics.
  • Conducció, manteniment, neteja de vehicles del parc mòbil de les Corts Valencianes per als serveis que requeresca l’activitat parlamentària.
  • Operacions de manteniment, substitució, reparació d’instal·lacions i elements de fusteria, lampisteria i electricitat, i els béns i objectes que formen part de les xarxes hidràuliques i d’electricitat al servei de la institució. Col·laboració en el trasllat de mobiliari i condicionament de les dependències.