CAPÍTOL V. Selecció, adquisició i pèrdua

Article 61. Oferta d’ocupació

Les Corts Valencianes aprovaran anualment la seua oferta pública d’ocupació, en la qual es relacionaran els llocs i les places vacants, dotats pressupostàriament, la cobertura dels quals es considere necessària, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals.

Les convocatòries de l’oferta pública d’ocupació es publicaran durant l’any en què l’oferta siga aprovada i es resoldran abans d’acabar l’any següent.

Article 62. Accés a la condició de funcionari o funcionària de carrera

 1. La selecció dels aspirants per a l’accés a la condició de funcionari de les Corts Valencianes es farà d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, amb estricte respecte al principi d’igualtat, mitjançant convocatòria pública i a través del sistema d’oposició o concurs oposició i, si escau, addicionalment per la superació dels cursos de formació, especialització o d’una fase de pràctiques per un període determinat. En totes les convocatòries s’inclourà, dins de la fase d’oposició, un exercici específic que permeta valorar el domini del valencià dels aspirants, sempre amb relació a les funcions de cada cos o escala.
 2. En cada procediment de selecció la Mesa de les Corts designarà un tribunal amb la composició següent:

  Presidència: presidenta o president de les Corts o vicepresidència en qui delegue.

  Vocals:

  • Dos membres de la Mesa de les Corts de diferent grup parlamentari.
  • El lletrat major o lletrat en qui delegue.
  • Funcionari o funcionaris de carrera de les Corts Valencianes amb titulació igual o superior a la requerida per a les places convocades.
  • En el supòsit de places per a les quals es requeresca titulació universitària s’integrarà en el tribunal un catedràtico professor titular d’universitat a proposta de les universitats valencianes o membre d’un cos anàleg al de la convocatòria de les Corts Generals o del parlament d’una comunitat autònoma.
  • Un representant del Consell de Personal amb veu però sense vot.

  Secretaria: actuarà com a secretari o secretària un funcionari de carrera de les Corts Valencianes, amb veu però sense vot.

  Els membres dels tribunals que siguen membres de la Mesa de les Corts no podran superar la resta dels membres del tribunal amb dret a vot.

  No podran ser membres dels tribunals els funcionaris interins i el personal eventual.

  Els tribunals se sotmetran a la regulació que per al funcionament dels òrgans col·legiats s’estableix en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 63. Requisits per a les proves selectives

Per a ser admès a les proves selectives cal:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea, els seus cònjuges, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.

  També poden ser funcionaris de les Corts Valencianes les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

 2. Tenir fets 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació.
 3. Estar en possessió de la titulació corresponent o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
 4. No trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 5. No patir malaltia o discapacitat que impedesca l’acompliment de les funcions corresponents a la plaça.
 6. Complir els requisits que s’establesquen en cada convocatòria.

Article 64. Persones amb discapacitat

En les ofertes públiques d’ocupació es reservarà un mínim del 5% de les vacants per a ser cobertes per persones amb discapacitat, enteses com a tals les definides en l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 d’octubre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

L’accés a la condició de funcionari de les Corts Valencianes de persones amb discapacitat s’inspirarà en els principis d’igualtat d’oportunitats i compensació de desavantatges, adoptant-se, si escau, les mesures que calguen per a establir les adaptacions i ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu.

En els llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, s’hi faran les adaptacions necessàries.

Article 65. Selecció de funcionaris interins

La selecció de funcionaris interins es portarà a terme de conformitat al procediment establert reglamentàriament, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, els principis de les quals seran els de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, procurant especialment, el màxim d’agilitat, a través de la constitució de borses de treball vinculades als procediments selectius fets en execució de l’oferta pública d’ocupació.

Article 66. Requisits per a l’adquisició de la condició de funcionari o funcionària de carrera

L’adquisició de la condició de funcionari de les Corts Valencianes s’adquireix pel compliment dels requisits següents:

 1. Haver superat els processos selectius corresponents.
 2. Nomenament per la Mesa de la cambra.
 3. Jurament o promesa de acatament a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia i a les lleis. I també el compliment de les funcions que li han estat atribuïdes i exercir aquestes de forma objectiva i imparcial.
 4. Presa de possessió en el lloc de treball en el termini de 15 dies des de la notificació del nomenament.

Article 67. Pèrdua de la condició de funcionari

 1. La condició de funcionari de les Corts Valencianes es perd per alguna de les següents causes:
  1. Renúncia presentada per escrit.
  2. Pèrdua de la nacionalitat.
  3. Sanció disciplinària de separació del servei que tinga caràcter ferm.
  4. Pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic que tinga caràcter ferm.
  5. Defunció.
 2. La relació funcionarial cessa també en virtut de jubilació forçosa o voluntària.

Article 68. Jubiliació

 1. La jubilació forçosa es declararà d’ofici en arribar els funcionaris a l’edat determinada per la legislació de la funció pública.
 2. La situació de servei actiu serà acordada per la Mesa quan els funcionaris prolonguen voluntàriament la seua permanència en el servei, cosa que es farà mitjançant escrit dirigit al lletrat major, fins a complir els 70 anys. Exercit el dret de pròrroga, el funcionari podrà renunciar-hi sempre que ho notifique amb un mínim d’antelació de dos mesos respecte de la data en què desitja obtenir la jubilació. La pròrroga podrà ampliar-se fins a l’inici del següent període de sessions al compliment dels 70 anys.
 3. Procedirà la jubilació quan un funcionari patesca incapacitat permanent per a l’exercici de les seues funcions.

  La jubilació es declara amb la instrucció prèvia de l’expedient, incoat d’ofici o a instància de l’interessat i amb l’audiència d’aquest.

 4. La jubilació voluntària pot sol·licitar-se a instància del funcionari quan faça els 60 anys d’edat.
 5. Serà procedent la jubilació total o parcial, a sol·licitud de l’interessat, sempre que el funcionari reunesca els requisits i les condicions que s’establesquen en la legislació en matèria de Seguretat Social.

Article 69. Rehabilitació de la condició de funcionari

En el cas d’extinció de la relació funcionarial com a conseqüència de la pèrdua de la nacionalitat o  jubilació per incapacitat permanent per al treball, la persona interessada, una vegada desapareguda la causa objectiva que la va motivar, podrà sol·licitar la rehabilitació de la seua condició de funcionari que li concedirà la Mesa de les Corts, si escau.