CAPÍTOL VII. Règim disciplinari

Article 77. Responsabilitats disciplinàries

 1. El personal al servei de les Corts Valencianes només pot ser sancionat per la comissió d’actes o conductes constitutives de falta disciplinària, d’acord amb el que s’estableix en aquest estatut.
 2. El personal al servei de les Corts Valencianes que induïra uns altres a la realització d’actes o conductes constitutives de falta disciplinària incorrerà en la mateixa responsabilitat que aquests.
 3. Igualment, incorrerà en responsabilitat el personal al servei de les Corts Valencianes que encobresca les faltes consumades greus o molt greus.

Article 78. Exercici de la potestat disciplinària

Les Corts Valencianes corregiran disciplinàriament les infraccions, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que puguera derivar-se d’aquestes infraccions.

Article 79. Principis de la potestat disciplinària

La potestat disciplinària s’exercirà d’acord amb els principis següents:

 1. Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions.
 2. Principi de no-retroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.
 3. Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i a les sancions, com a l’aplicació.
 4. Principi de culpabilitat.
 5. Principi de presumpció d’innocència.

Article 80. Faltes disciplinàries

 1. Les faltes disciplinàries poden ser molt greus, greus i lleus.
 2. Són faltes molt greus:
  1. L’incompliment del deure respecte a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’exercici de les seues funcions en les Corts Valencianes.
  2. Tota actuació que comporte discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixença o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i també l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament moral, sexual i per raó de sexe.
  3. L’incompliment de les normes sobre prevenció de riscs laborals o salut laboral per part de les persones responsables d’aplicar-les o controlar-ne l’aplicació
  4. L’abandó del servei o no fer-se càrrec de les tasques o de les funcions que tenen encomanades.
  5. L’emissió d’informes o resolucions i l’adopció d’acords manifestament il·legals que causen perjudici greu a les Corts Valencianes o als ciutadans.
  6. La publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a què tinguen o hagen tingut accés per raó del seu càrrec o funció.
  7. El notori incompliment de les funcions essencials inherents al lloc de treball o les funcions encomanades.
  8. La violació de la imparcialitat, partidària i ideològica, en l’exercici de les seues funcions.
  9. La desobediència oberta a les ordres i les instruccions de les seues superiors, llevat que constituesquen infracció manifesta de l’ordenament jurídic.
  10. La prevalença de la condició de personal al servei de les Corts Valencianes per a obtenir un benefici indegut per a si o per a un altre.
  11. L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i els drets sindicals.
  12. La realització d’actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret de vaga.
  13. L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis essencials en cas de vaga.
  14. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això done lloc a una situació d’incompatibilitat.
  15. La incompareixença injustificada en comissions d’investigació parlamentàries.
  16. L’assetjament laboral.
  17. La realització d’actes que atempten contra el decòrum de la cambra.
  18. L’excés arbitrari en l’ús de l’autoritat que cause perjudici al servei o al personal que en depèn.
  19. L’agressió greu a qualsevol persona amb la qual es relacione en l’exercici de les seues funcions.
  20. Intervenir en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d’abstenció legalment indicades i que resulte decisiu per a l’adopció d’una resolució manifestament il·legal.
 3. Són faltes greus:
  1. Les incorreccions greus cap als diputats, els funcionaris de les Corts Valencianes o els ciutadans.
  2. La negligència en la custòdia de la documentació que tinguen o hagen tingut al seu càrrec, que siga causa de la seua publicació o que en provoque la difusió o el coneixement indegut.
  3. Causar per negligència greus perjudicis en la conservació dels béns materials o documents de les Corts Valencianes.
  4. Intervenir en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d’abstenció legalment indicades i no siga considerada falta molt greu.
  5. La reincidència en una falta lleu per tercera vegada en el transcurs d’un any.
 4. Són faltes lleus:
  1. La falta d’assistència injustificada.
  2. Les repetides faltes de puntualitat sense causa justificada.
  3. L’incompliment de l’horari de treball en un mes sense causa justificada.
  4. La negligència o la descurança en el compliment dels seus deures.
  5. La lleu incorrecció cap als ciutadans, els companys o els subordinats.
  6. La negligència en la conservació dels locals, els béns i els materials de les Corts Valencianes.

Article 81. Sancions

Podran imposar-se les sancions següents:

 1. Separació del servei del personal de les Corts Valencianes. En el cas de funcionaris interins comportarà la revocació del seu nomenament, podent-se sancionar per la comissió de faltes molt greus.
 2. Suspensió de funcions.
 3. Pèrdua de dies de retribució.
 4. Demèrit, que consisteix en la penalització a l’efecte de promoció, que podrà consistir en:
  • La pèrdua d’un grau en el sistema de carrera horitzontal.
  • La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període de fins a dos anys.
  • La prohibició d’ocupar llocs de cap, per un període de fins a dos anys.
  • La privació del dret a ser avaluat als efectes prevists en aquest estatut, per un període de fins a dos anys.
 5. Amonestació.

Article 82. Graduació de les sancions

Les sancions s’imposaran i graduaran d’acord amb la intencionalitat de l’autor, la pertorbació al servei i la reincidència de la falta i seran les següents:

 1. Les faltes molt greus seran sancionades amb separació del servei, amb suspensió de funcions fins a dos anys o demèrit en supòsits prevists en els punts primer i segon de l’article precedent apartat d.
 2. Les faltes greus seran sancionades amb la suspensió de sis mesos a un any, demèrit, en supòsits prevists en els punts tercer i quart de l’article precedent apartat d o de pèrdua de retribució d’onze a vint dies.
 3. Les faltes lleus seran sancionades amb l’amonestació o pèrdua de retribució d’un a deu dies.

Article 83. Prescripció de les faltes i de les sancions

Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

El termini de prescripció començarà a comptar des que la falta s’haguera comés, i des del cessament de la comissió quan es tracte de faltes continuades.

El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

Article 84. Procediment sancionador

 1. Les sancions per faltes lleus les imposarà el lletrat major; no donaran lloc a instrucció d’expedient, però haurà de donar-se audiència al presumpte infractor.
 2. Les sancions per faltes greus i molt greus s’imposaran en virtut d’expedient instruït a aquest efecte pel lletrat major, que constarà dels tràmits de plec de càrrecs, prova, si escau, i proposta de resolució, havent de permetre’s al funcionari formular-hi al·legacions. Les sancions per faltes greus i molt greus seran imposades per la Mesa de les Corts.
 3. Les sancions de suspensió de funcions i separació del servei requeriran informe previ del Consell de Personal. En el cas de separació del servei l’acord haurà d’adoptar-se per la majoria absoluta dels membres de dret de la Mesa de les Corts.
 4. Les sancions disciplinàries seran anotades en l’expedient personal del funcionari, amb indicació de les faltes que les van motivar. Aquestes anotacions es cancel·laran una vegada transcorregut un període de temps equivalent al de la prescripció de les sancions i sempre que durant aquest no s’hagués imposat una nova sanció. En cap cas les sancions cancel·lades, o que hagueren pogut ser-ho, seran computades a l’efecte de reincidència.

Article 85. Expedient disciplinari i procediment penal

 1. Si l’instructor aprecia que la presumpta falta revesteix caràcters de delicte, haurà de posar-ho en coneixement de qui haguera ordenat la incoació de l’expedient per a l’oportuna comunicació al ministeri fiscal i amb suspensió mentrestant de les actuacions.
 2. Si l’òrgan competent per a incoar o instruir un expedient disciplinari tinguera coneixement d’haver-se iniciat un procediment judicial penal pels mateixos fets, decretarà immediatament la suspensió de les actuacions fins que hi recaiga sentència ferma. Si aquesta no imposara pena per haver-se acreditat en el procés penal la no-participació de l’inculpat en els fets o per haver-se apreciat alguna de les causes eximents de responsabilitat criminal, l’autoritat ordenarà l’arxivament de les actuacions.