DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Règim transitori fins a la creació de cossos

  1. Mentre no s’haja creat el cos corresponent els funcionaris, es poden agrupar per grups de places tenint en compte les funcions que han de complir i la titulació necessària per a ocupar-les.
  2. El personal que a l’entrada en vigor d’aquest estatut de personal siga titular d’una plaça de lletrat de les Corts s’integrarà automàticament en el cos de lletrats de les Corts previst en l’article 11.a.
  3. Les persones que a l’entrada en vigor d’aquest estatut siguen titulars d’una plaça de direcció d’àrea podran integrar- se a petició pròpia en algun dels cossos que es creen, sempre que hi tinguen la titulació requerida.

    En el cas que no s’exercite l’opció d’integració en algun dels cossos que es creen, les retribucions que percebran seran les que corresponga al seu exercici, tenint en compte la classificació actual d’aquestes places.