DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Garantia del lloc de treball

  1. Els funcionaris de carrera de les Corts Valencianes que van accedir a la plaça de direcció d’àrea o cap de servei mitjançant la participació en un procés selectiu específic no podran ser remoguts d’aquesta plaça mentre no ocupen un lloc de treball diferent mitjançant concurs o lliure designació.
  2. En el supòsit que el cessament en un lloc de lliure designació afecte un funcionari de carrera de les Corts Valencianes que haguera accedit a la plaça de direcció d’àrea o cap de servei mitjançant la participació en un procés selectiu específic, en el mateix acte del cessament haurà de constar la provisió amb caràcter definitiu en un lloc anàleg al que ocupava amb caràcter previ a l’obtingut per lliure designació, dins del mateix cos o escala.