CAPÍTOL I. Àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte

Aquest estatut té per objecte, atès el principi d’autonomia recollit en l’article 21 de l’Estatut d’autonomia, regular el règim jurídic del personal de les Corts Valencianes, d’acord amb el que hi ha disposat en l’article 110 del RCV.

Aquesta regulació es fa en el marc de l’autonomia administrativa de les Corts Valencianes pel que fa als mitjans personals de què disposa per al desenvolupament de les seues funcions.

Article 2. Àmbit d’aplicació

El que es disposa en aquest estatut serà aplicable a tots els empleats públics que presten els seus serveis en les Corts Valencianes com a funcionaris i funcionàries i, en el que pertoque, al personal laboral.