Glossari

Terme Definició
Autonomia

Capacitat de decisió política que tenen les nacionalitats i regions d'Espanya dins de l'àmbit de les seues competències.

Acta De Diputat

Document emés per la junta electoral competent que acredita que s'ha adquirit la condició de diputat electe.