Glossari

Terme Definició
Escons

Cadascun dels seients que hi ha a l'hemicicle.

Esmenes

Parcials: propostes que realitzen els diputats a l'articulat dels projectes o proposicions de llei, tendeixen a la supressió, modificació o substitució parcial d'aquest.
De totalitat: propostes que realitzen els grups parlamentaris que impliquen el rebuig total a la proposició o al projecte presentat. Poden ser de dues classes: de devolució (només si es tracta d'un projecte de llei), i es proposa que aquest es torne al govern, o amb text alternatiu (en aquest cas els grups parlamentaris elaboren un nou text que pretén substituir totalment al que s'ha presentat).

Explicació De Vot

Manifestació dels motius que han portat a un diputat o un grup parlamentari a votar en un sentit determinat