Glossari

Terme Definició
Lectura Única

Procediment legislatiu especial que suposa que s'aprova una llei en una única votació. Aquest procediment suposa que decau el dret a presentar esmenes, s'utilitza quan la naturalesa o simplicitat del text presentat ho permet.

Legislatura

Període de temps que hi ha entre dues consultes electorals. En les Corts Valencianes la legislatura té una duració de quatre anys.

Lletrat

Titulat en Dret que presta assessorament tècnic i jurídic als òrgans de les Corts. Depén orgànicament del lletrat major, el qual pot delegar-li funcions que li són pròpies.

Lletrat Major

És nomenat per la Mesa, a proposta del president, entre els lletrats de la Cambra. És el cap superior de personal i de tots serveis del Parlament, sota la direcció del President i de la Mesa. Compleix funcions d'assessorament als òrgans de la Cambra.