Glossari

Terme Definició
Període De Sessions

Termini de temps que romanen reunides les Corts Valencianes dins de cada any legislatiu. Són dos: de setembre a desembre i de febrer a juny.

Ple

Òrgan suprem de les Corts Valencianes, integrat per 99 diputats.

Ponència

Grup molt reduït de diputats encarregats per una comissió per a la realització d'un treball previ, normalment sobre un text legislatiu, que es reflectirà en un informe. La ponència també la pot constituir un únic diputat.

Portaveu ( Vegeu Síndic)

-

President De La Generalitat Valenciana

És el màxim representant dels valencians i representant ordinari de l'Estat a la Comunitat Valenciana. És elegit per les Corts Valencianes d'entre els seus membres. Presideix alhora el Consell, el qual dirigeix i coordina. Li correspon nomenar els consellers i vicepresidents, i el president de les Corts Valencianes. És responsable políticament davant les Corts Valencianes.

President De Les Corts Valencianes

El president de les Corts Valencianes ostenta la representació de la cambra, dirigeix els debats, en manté l'ordre, compleix i fa complir el Reglament, l'interpreta en cas de dubte o omissió. S'elegeix el dia de constitució de les Corts Valencianes d'entre els seus membres.

Pressupostos Generals De La Generalitat Valenciana

És una llei aprovada anualment per les Corts Valencianes, a iniciativa del Consell, i constitueix l'expressió legal i comptable dels ingressos previstos i les despeses realitzables per la Generalitat Valenciana que corresponen a cada any.

Projecte De Llei

Iniciativa legislativa del Consell.

Proposició De Llei

Iniciativa legislativa que presenta qualsevol subjecte legitimat per a això, sempre que no siga el Consell.

Proposició No De Llei

Proposta presentada a la cambra pels diputats o pels grups parlamentaris mitjançant la qual es pretén que la Cambra fixe la seua posició. No vincula jurídicament.