Glossari

Terme Definició
Majoria Absoluta

Quan es requereix el vot favorable de la meitat més un dels diputats que componen la Cambra.

Majoria Simple

Quan una opció té més vots que un altra.

Mesa De Les Corts Valencianes

Òrgan col¿legiat rector de la cambra que ostenta la representació de les Corts Valencianes en els actes als quals assistesca. Està formada pel president, dos vicepresidents i dos secretaris, assistits pel lletrat major.

Moció De Censura

Procediment mitjançant el qual es pot exigir responsabilitat política al president de la Generalitat. Pot proposar-la una cinquena part dels diputats, i haurà d'incloure-hi un candidat a la Presidència de la Generalitat.

Mocions

Són propostes, no de llei, dirigides pels diputats a la Cambra perquè adopte un acord sobre determinat tema.